İHALE İ L A NI
ANAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, Akdeniz Mahallesi (Tapuda Göktaş Mahallesi olarak kayıtlı) 741 Ada 9 Numaralı Parsel üzerinde bulunan taşınmaz mal (konut+ işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.
İhale ile ilgili şartname ve ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 100.00 TL. (Yüztürklirası) karşılığında temin edilebilir.
İhale 30/11/2021 Salı günü saat 10:00’da Anamur Belediyesi-Ar-Ge Salonunda Anamur Belediyesi İhale Komisyonu (Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
Satışı yapılacak taşınmaz malın Muhammen Bedeli: 49.603.000,00TL. (Kırkdokuzmilyonaltıyüzüçbintürklirası)
Söz konusu gayrimenkuller KDV’den muaftır.
5.1. Ödeme şekli : Gayrimenkulün yükleniciye teslim edilmesine müteakip 3 gün içerisinde 5.000.000,00TL. (Beşmilyontürklirası) peşin, kalan miktar yer teslimi tarihinden 3 ay sonra başlamak üzere 3’er ay arayla 8 eşit taksitte ödenecektir. Ödemeler hafta sonu ya da resmi veya dini tatil gününe denk gelmesi durumunda bir sonraki ilk iş gününde ödenecektir.
İstekliler %3 tutarında geçici teminat belgesini ihale dokümanına
ekleyeceklerdir.
Geçici Teminat tutarı (%3) : 1.488.090,00 TL. (Birmilyondörtyüzseksensekizbindoksantürklirası)
İsteklilerde aranılan belgeler şunlardır:
6.1. Dilekçe (İhale dokümanında örneği mevcuttur) ,
6.2. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf (İhale dokümanında örneği mevcuttur),
6.3. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Anamur Belediyesine herhangi
bir borcu bulunmadığına dair belge (Anamur Belediyesi veznesinden alınacaktır.),
6.4. İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.
6.5. Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi,
6.6. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
6.7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
6.8. Geçici teminat olarak belirtilen bedelin belediyemiz vezneleri ve/veya Ziraat Bankası Anamur Şubesi nezdinde ki TR 23 0001 0002 0852 4734 07 5014 nolu hesaba yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
6.9. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
6.10. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.
Teklifler 30/11/2021 Salı günü saat 10:00’a kadar kapalı bir zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında Anamur Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/877103/emlak/konut/anamur-belediye-baskanligina-ait-konut-isyeri-satis-ihalesi-yapilacaktir