Anamur Belediyesi Akaryakıt Satın Alınacaktır

AKARYAKIT SATIN ALINMASI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Anamur 07.10.2021, 18:03 Mersin Radikal
Anamur Belediyesi Akaryakıt Satın Alınacaktır

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ANAMUR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ


AKARYAKIT SATIN ALINMASI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/611364

 

1-İdarenin
a) Adresi : YEŞİLYURT MAHALLESİ 29 EKİM CAD. 5 33630 ANAMUR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3248141115 -
c) Elektronik Posta Adresi : muhammetygt33@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1-MOTORİN DİĞER : 700.000LT 2- 95 OKTAN BENZİN : 12.000LT.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İHALE EDİLEN AKARYAKIT ANAMUR BELEDİYESİ MÜLKİ SINIRLARI İÇERİSİNDE AKARYAKIT İSTASYONU BULUNAN, ARAÇ TANITIM SİSTEMİ (ATC) BULUNDURAN, AKARYAKIT POMPA İSTASYONUNDAN ANAMUR BELEDİYESİNE AİT ARAÇLARA DOLUM YAPILMAK SURETİYLE YÜKLENİCİYE AİT İŞ YERİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE (İŞ MAKİNELERİ VE/VEYA DİĞER ARAÇLARIN YAYLALARDA VEYA UZAK MAHALLELERDE ÇALIŞMASI DURUMUNDA) TANKER İLE İKMAL YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihi : İHALE EDİLEN AKARYAKIT ANAMUR BELEDİYESİ MÜLKİ SINIRLARI İÇERİSİNDE AKARYAKIT İSTASYONU BULUNAN,ARAÇ TANITIM SİSTEMİ (ATC) BULUNDURAN,AKARYAKIT POMPA İSTASYONUNDAN ANAMUR BELEDİYESİNE AİT ARAÇLARA DOLUM YAPILMAK SURETİYLE YÜKLENİCİYE AİT İŞ YERİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE (İŞ MAKİNELERİ VE/VEYA DİĞER ARAÇLARIN YAYLALARDA VEYA UZAK MAHALLELERDE ÇALIŞMASI DURUMUNDA) TANKER İLE İKMAL YAPILACAKTIR. İHALE EDİLEN AKARYAKIT 01.01.2022-31.12.2022 TARİHLERİ ARASINDA PEYDER PEY TESLİM ALINACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ANAMUR BELEDİYESİ AR-GE TOPLANTI SALONU, YEŞİLYURT MAH. 29 EKİM CAD. NO:5/A 33630 ANAMUR/MERSİN
b) Tarihi ve saati : 11.11.2021 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İSTEKLİLER, İSTASYONLU AKARYAKIT SATIŞ BAYİİSİ OLARAK EPDK'DAN ALINMIŞ LİSANS BELGESİNİN ASLI VEYA ASLINA UYGUNDUR İBARELİ NOTER TASDİKLİ SURETİNİ İBRAZ EDECEKLERDİR.
 İSTEKLİNİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNCA VERİLEN AKARYAKIT TAŞIMA LİSANSINA DAİR BELGE VEYA AKARYAKIT TAŞINMASI KİRALIK TANKERLE YAPILMASI DURUMUNDA TANKER SAHİBİ FİRMANIN/FİRMALARIN TAŞIMA LİSANSI VE ARALARINDAKİ SÖZLEŞMENİN VERİLMESİ ZORUNLUDUR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ,
• İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN KAPASİTE RAPORU,
• İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN İMALAT YETERLİK BELGESİ,
• İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ VE TEKLİF ETTİĞİ MALA İLİŞKİN YERLİ MALI BELGESİ
• İSTEKLİNİN ALIM KONUSU MALI ÜRETTİĞİNE İLİŞKİN OLARAK İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA YETKİLİ KURUM VEYA KURULUŞLARCA DÜZENLENEN VE İSTEKLİNİN ÜRETİCİ VEYA İMALATÇI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER.
İSTEKLİLER, İMALATÇI OLDUĞUNU YUKARIDAKİ BELGELERDEN BİRİNİ SUNARAK TEVSİK EDECEKLERDİR.
İŞ ORTAKLIĞINDA ORTAKLARDAN BİRİNİN,TEKLİF EDİLEN MALA VEYA MALLARA İLİŞKİN İMALATÇI VEYA YETKİLİ SATICI YA DA YETKİLİ TEMSİLCİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERDEN BİRİNİ SUNMASI YETERLİDİR.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İSTEKLİ İDARENİN ARAÇLARINA AKARYAKIT TÜKETİM OTOMATİK SİSTEMİ(ATOS)NE AİT ARAÇ TANITIM SİSTEMİNİ(ATC) VE EKLENTİLERİNİ HİÇBİR ÜCRET TALEP ETMEDEN TAKACAKTIR.TAKILAN CİHAZLARIN BAKIM,ONARIM VE SERVİS HİZMETLERİ YÜKLENİCİYE AİT OLACAKTIR
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
A)İSTEKLİ BİR AKARYAKIT VE PAZARLAMA KURULUŞU İSE;ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) TARAFINDAN VERİLMİŞ VE İŞ BİTİM TARİHİNE KADAR GEÇERLİLİĞİ OLAN TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGEYİ,
B)İSTEKLİ BİR AKARYAKIT VE PAZARLAMA BAYİİ İSE;TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK YAZISI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİ,
C)İSTEKLİYE EPDK'DAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ VE İŞ BİTİM TARİHİNE KADAR GEÇERLİLİĞİ OLAN İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİNİ,
D)İSTEKLİNİN BAĞLI BULUNDUĞU İLGİLİ KAMU KURULUŞUNDAN ALINMIŞ İŞYERİ AÇMA VE İZİN BELGESİNİN ASLINI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİNİ İBRAZ ETMEK ZORUNDADIR.SÖZLEŞME SONUNDA;YÜKLENİCİNİN ANAMUR BELEDİYESİ İMAR SINIRLARI İÇERİSİNDE HALEN FAAL VE RUHSATLI İSTASYONU OLDUĞUNA DAİR RUHSAT ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİNİ İBRAZ ETMEK ZORUNDADIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANAMUR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 

Yorumlar (0)
banner69
2
açık
Namaz Vakti 28 Ocak 2022
İmsak 06:18
Güneş 07:40
Öğle 12:59
İkindi 15:45
Akşam 18:09
Yatsı 19:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11