AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALIM İLANI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOZYAZI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü 2022 yılı için, Akaryakıt Ürünleri ve Yağ (Muhtelif çeşitlerde) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/713284
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOZYAZI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Merkez Mahallesi 33830 Mustafa Deniz Cad. BOZYAZI/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası : 3248513147 - 3248514212
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü 2022 yılı için, Akaryakıt Ürünleri ve Yağ (Muhtelif çeşitlerde) mal
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1-Akaryakıt Alımı : Motorin 55.000 litre, Benzin 3000 litre 2-Yağ alım işi: Muhtelif çeşitlerde 64 kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1-Akaryakıt ürünleri için;Akaryakıt istasyonu pompasında günün her saatinde peyder pey, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ve OGM'ne ait İş makinaları ile ihtiyaca binaen tüm hizmet araçlarınının ihtiyaçları olan Akaryakıtı alabilmeleri gerekmektedir. 2-Yağ Alımı için;Yüklenicinin işyeri, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğüne mesafesi en fazla 2 km dahilinde olması gerekmekte olup, Yükleniciye ait işyerinden 2022 yılı içerisinde peyder pey alınacak, parçaların montajı teklif edilen fiyata dahil olacaktır
ç) Süresi/teslim tarihi : 2022 Yılı dahilinde peyder pey
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.12.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü Makine İkmal Servisi
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Akaryakıt Ürünleri Alımı kısmı için;
1-Enerji Piyasası Denetleme Kurulundan alınan İstasyonlu Bayilik Lisans Belgesi, 2- Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden alınanSıvı Yakıt Satış İzin Belgesi, 3-Ulusal Marker Kontrol Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Akaryakıt Ürünleri Alımı İçin;
İsteklilerin , Kendi Durumuna Uygun belge Veya Belgeleri sunması Yeterli Kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Akaryakıt Ürünleri Alımı için;
1)İhaleye katılmak isteyen istekliler, ihalenin yapıldığı tarihte geçerli olan "Sıvı Yakıt İzin Belgesi'ni" ihale esnasında ibraz edeceklerdir.
2)İl Sanayi Ticaret Müdürlüğünden "Sıvı Yakıt İzin Belgesi" almış olan ve Türkiye'nin her yerine petrol ürünleri sevkiyatı yapmaya yeterli nakil araçları olan K1 veya K2 belgesine sahip akaryakıt dağıtım şirketleri veya bunların yetkili bayileri katılabilecektir.K1 veya K2 belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Akaryakıt Ürünleri Alımı için;
1- İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ilk ilanın veya ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğuna dair belge,
2- Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan ilk ilanın veya ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış isteklinin "Mezkur Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" olduğuna dair belge ile Akaryakıt İstasyonu İşletim Ruhsatı'nı ihale esnasında ibraz edeceklerdir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/878721/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/akaryakit-ve-madeni-yag-alinacaktir