Mersin Çamlıyayla'da 1.478 m² arsa ve üzerindeki kargir ev icradan satılıktır

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Çamlıyayla 23.09.2021, 17:28 Mersin Radikal
Mersin Çamlıyayla'da 1.478 m² arsa ve üzerindeki kargir ev icradan satılıktır

T.C. TARSUS İCRA DAİRESİ

2020/592 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Namrun Mahallesi/Köyü, Çataloluk Mevkii, 7080 Parsel'de bulunan yüzölçümü 1.478,40 m2 olan arsa vasıflı taşınmazın satışa konu hissesi (5/7 ve 1/7) toplam 6/7 olup, aşağıdaki bilgiler 23/07/2020 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Arsanın İmar Durumu ve Özellikleri: Çamlıyayla Belediyesinin İmar Planında imar yoluna, ayrık nizam 2 katlı konut alanına isabet etmektedir. TAKS:0,10-KAKS:0,20 dir. Yol-Su-Elektrik hizmetleri tamdır. İlçe merkezine, hastane, alışveriş merkezine, Eğitim kurumuna yakındır. Ulaşım sorunu yoktur. Yaylalık, serin, manzaralı bölgedir. Yazın yaylalık olarak kullanılan yazlık evlerin yoğun olduğu yerleşim bölgesidir. Çevrede oluşan arsa alım-satım Keşif tarihi (2017 yılı) m2 fiyatı 250,00 TL'dir. Güncel imar durumuna ilgili belediyenin dosyasından ulaşılabilir.
2 Katlı Ev:Zemin kat yığma kargir yapı olup taban oturum alanı 48,00 m2'dir. Tipik yayla evi şeklinde yapılmıştır. Zemin katta 1 oda-mutfak-wc-lavabo-banyo-balkondan ibarettir. Yer döşemesi seramik kaplıdır. Mutfak tezgahı seramik kaplı, alt ve üst dolapları MDF Lamdır. Ahşap ters tavanlı lambrilidir. 1.katta 3 oda ve seyir terastan ibarettir. Yer döşemesi ahşap tahta üzeri verniklidir. Açıktan 1. kata çıkan ahşap merdiven sofaya çıkıyor. Birinci kat 48,00 m2'dir. Yapı ahşap çatılı üzeri çinko kaplıdır. Tavan ahşap lambri ters tavanlıdır. Kapı ve pencere doğramaları ahşap üzeri vernik boyalıdır. Islak hacimler sıvalı-kısmen seramik kaplıdır. Elektrik ve su aboneliği mevcut olan yapı yaklaşık 15 yaşlarında olup genel durumuna göre yıpranma payı %16 dır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyet Grubu III-A Sınıfından olup, Keşif tarihi (2020 yılı) itibari ile inşaat m2 fiyatı 1.100,00 TL dır. Yapının inşaat ruhsatı yoktur.
Su Kuyusu: 1 mt çapında -15 mt derinlikte Keson tipte inşa edilmiş su kuyusu beton duvarlıdır. Faal haldedir. Motopomp ile su çekilmektedir. Keşif tarihi (2020 yılı) itibari ile Malzeme+İşçilik yapım bedeli 7.000,00 TL'dır.
Arsa içerisinde yer alan 1 Adet 8 Yaşında Şeftali Ağacı, 5 Adet 15 Yaşında Elma Ağacı, 1 Adet 15 Yaşında Ayva Ağacı, 5 Adet 40 Yaşında Ceviz Ağacı, 7 Adet 15 Yaşında Ceviz Ağacı, 2 Adet 20 Yaşında Kiraz Ağacı, 5 Adet 15 Yaşında Kiraz Ağacı, 1 Adet 15 Yaşında Kayısı Ağacı, 2 Adet 20 Yaşında İncir Ağacı, 3 Adet 20 Yaşında Dut Ağacı, 1 Adet 10 Yaşında Zeytin Ağacı, 2 Adet 15 Yaşında Kızılcık Ağacı, 3 Adet 25 Yaşında Çam Ağacının toplam değeri 47.205,00 TL'dir.
Kıymeti : 439.293,42 TL (SATIŞA KONU BORÇLUNUN 6/7HİSSESİNİN DEĞERİDİR)
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü 26/10/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü 23/11/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat Salonu Tarsus/MERSİN
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci ve ikinci arttırma elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şartıyla elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Her iki arttırımda da böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında Türk Lirası Cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak katılabilecekleri gibi, Tarsus İcra Dairesinin Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR200001500158007289104255 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleye katılmadan önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıcabu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) İhale alıcıları taşınmaz üzerindeki beyanlardan doğan sorumlulukları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir şerhinin bulunması halinde ilgili şerhin kaldırılmasına yönelik tüm iş ve işlemler ihale alıcısına aittir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.Bu kişilerin vekilleri var ise sadece vekillerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir. (T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları )
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/592 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Yorumlar (0)
banner69
27
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 24 Mayıs 2022
İmsak 03:42
Güneş 05:21
Öğle 12:43
İkindi 16:33
Akşam 19:56
Yatsı 21:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31