Mersin Çamlıyayla Körmenlik Göleti Yükseltilmesi İkmali İnşaatı yapım işi

GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Çamlıyayla 23.09.2021, 15:57 Mersin Radikal
Mersin Çamlıyayla Körmenlik Göleti Yükseltilmesi İkmali İnşaatı yapım işi

GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-6.BÖLGE ADANA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Çamlıyayla Körmenlik Göleti Yükseltilmesi İkmali İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)   : 2021/563467
1-İdarenin
a) Adı : Bölge Müdürlüğü - 6. Bölge Adana Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Cemalpasa Mh. Ordu Cd. 96 01120 Seyhan/ADANA
c) Telefon ve faks numarası : 3224590590 - 3224532774
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Mersin Çamlıyayla Körmenlik Göleti Yükseltilmesi İkmali İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Homojen Dolgu Tipindeki Göletin; Gövdesinin 3 m Yükseltilmesi, Kale Deresi Üzerinde Bir Adet Çevirme Yapısı, 7+732 km Uzunluğunda Derivasyon Hattı, Kret Ulaşım Yolu, Dolusavak, Dipsavak ve Vana Odası İnşaatlarının Yapılması. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mersin İli Çamlıyayla İlçesi Körmenlik Mahallesi Sınırları İçerisindedir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.10.2021 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 6. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Cemalpaşa Mh. Ordu Cd. No:96 01120 Seyhan/ADANA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usul ve tekniği gerektiren; tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzerlik arz eden "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" eki Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi'nde yer alan (A) Alt Yapı İşleri VIII. Grup: Barajlar, benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyim Belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olanlar, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan = Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = ((En Düşük Teklif Fiyatı/İsteklinin Teklif Fiyatı) × İdarece Girilen Teklif Fiyat Puanı) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.
İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları ile hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı:50
 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran
(%)
Azami Oran
(%)
Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Açıkta Kazı Yapılması 0,90 1,50 0,57
Yollarda Her Türlü Sandık (Sıyırma), Ariyet ve Yol Kazısı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması 0,10 0,20 0,05
Ocak Sahalarında Kaya Kazılması ve Baraj Dolgusuna Konulması (4) 4,60 6,70 2,79
Ocak sahalarında geçirimsiz dolgu malzemesinin kazılması ve baraj dolgusuna konulması (1’) 0,60 0,90 0,36
Barajlarda Filtre Kum-Çakıl Malzemesi Konulması (Fk-Fç) 4,60 6,60 2,74
Taş Tahkimat Yapılması 0,70 1,20 0,45
Duvar Arka ve Üst Dolgusu Yapılması 0,10 0,20 0,09
Baraj İmalatları Bünyesine Giren Çimento 2,70 3,90 1,61
Barajlarda Açıkta Her Beton Sınıfında Betonarme Betonu Yapılması 10,10 14,60 6,09
Barajlarda Her Beton Sınıfında Açıkta Beton Yapılması 2,60 3,80 1,58
Açıkta ve Yeraltında Betonarme Demiri 6,90 9,90 4,12
PVC Su Tutucuların Temini ve Yerine Konulması 0,50 0,80 0,29
Muhtelif Çapta Her Türlü PVC Esaslı Boru Temin ve Yerine Montajının Yapılması 0,30 0,60 0,22
Açıkta, Yeraltında veya Tünel/Galeri İçerisinde Kullanılacak Çelik Kaplama, Redüksiyon, Tranzisyon, Branşman, Dirsek ve Kurb Parçaları, Torisferik Kapaklar, Cebri Boru Yardımcı Ekipmanları ve Cebri Boru İmali ve Yerine Konulması 0,70 1,20 0,47
Sürgülü Vanaların (200x200 mm) ve Aksesuarlarının Temini ve Yerine Montajı 0,80 1,30 0,49
Sürgülü Vanaların (150x150 mm) ve Aksesuarlarının Temini ve Yerine Montajı 0,50 0,80 0,31
Demir Kapı, Kepenk, Merdiven, Korkuluklar ve Basit Demir İşleri 0,40 0,70 0,25
Krette Çelik Halatlı Baba Direklerinin Yapılması 0,70 1,10 0,44
Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine Konulması 0,50 0,90 0,33
Her Türlü Ölçüm, Harita, Yol Projeleri, Aplikasyon Tatbikat, Tadilat ve Detay Projeleri İşleri 1,70 2,50 1,04
Ø110 - 250 mm Anma Çapında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 27,60 36,50 15,89
Her Çaptaki PE 100 Boru Üzerinde (Ø50 mm) Anma Çaplı Hava Vanasının ve Mekanik Aksamının Temini, Montajının ve Koruma Yapısının Yapılması 4,00 5,70 2,38
Her Çaptaki PE 100 Boru Üzerinde (Ø 100 mm) Cazibeli Tahliye Vanasının ve Mekanik Aksamının Temini, Montajının ve Koruma Yapısının Yapılması 9,40 13,60 5,66
PE 100 Boru Üzerinde Kuyu/Yüzey Tipi (Ø100 mm) Çapında Hat Kapama + (Ø50 mm) Anma Çaplı Hava Vanalarının ve Mekanik Aksamlarının Temini, Montajının ve Koruma Yapılarının Yapılması 3,00 4,30 1,78

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan (N) katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. İşbu Bakanlık Olur'u 16.07.2015 tarihli ve 29418 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yorumlar (0)
banner69
19
açık
Namaz Vakti 17 Mayıs 2022
İmsak 03:50
Güneş 05:26
Öğle 12:43
İkindi 16:31
Akşam 19:50
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31