banner58

Mersin Büyükşehir'den 61 Adet S Plaka İhalesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 61 adet S plaka ihalesi yapılacak.

Ekonomi 11.10.2019, 17:17 11.10.2019, 17:17
Mersin Büyükşehir'den 61 Adet S Plaka İhalesi
banner4

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 61 adet S plaka ihalesi yapılacak.

Resmi ilan portalından yayınlanan ilana göre; UKOME'nin 13-20/07/2016 tarih ve 2016/432 ve 2016/480 numaralı kararlarına istinaden Toplu Taşımacılığın geliştirilmesi, Korsan Taşımacılığın önlenerek kayıt ve disiplin altına alınması, fiilen çalışan esnaf menfaatlerinin korunması ve Trafik güvenliği yolcu emniyetinin sağlanması için Mersin Büyükşehir Belediye Sınırları içerisinde Mersin Merkez İlçelerinde Okul Taşıtı ve Personel servis aracı olarak faaliyetini sürdürmek üzere “S“ Plaka araç sayısında ihtiyaca binaen arttırılması gerekçesi ile toplam 211 adet “S“ plaka verilmesi için Bakanlar Kurulunun 86/10553 sayılı kararına istinaden ihale işine çıkılmış olup, 24/08/2016 ve 02/11/2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

İlgili tarihlerdeki ihalelerde toplam 93 adet ‘S’ serisinden plaka satışı gerçekleştirilmiş olup, kalan 118 adet için 20/12/2017 Tarih ve 2017/503 sayılı UKOME Genel Kuruluna istinaden ihaleye çıkılarak 55 adet satış gerçekleştirilmiştir.

17/10/2018 tarih ve 2018/569 sayılı UKOME Genel Kurul Kararına istinaden 63 adet S serisinden plaka için 12/12/2018 tarihinde ihaleye çıkılmış olup 2 adet satılmıştır.

Kalan 61 adet S serisinden plaka için aşağıdaki ihale şartları kapsamında yapılmasının uygun olacağı.

1) Mersin Merkez : 61 Adet
Genel Toplam : 61 Adet

1) İdarenin:

a)Adres : Palmiye Mah. 1219 sokak No:5 Kat:1 Bilgen Apt. Yenişehir/ MERSİN

b)Telefon – Faks Numarası : 0 (324) 533 38 01 – 0(324) 3290805

c)Elektronik Posta Adresi : ulasim@mersin.bel.tr

2) İhale Konusu: Mersin Merkez İlçelerinde “S Plaka” sayısının 61 adet arttırılması ihalesi.

3) İhalenin

Müracaat Süresi : 22/10/2019 – 31/10/2019 tarihler ve 09:00-17:00 arası

İhale İçin Müracaat Yeri : Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ticari Plakalar Şube Müdürlüğü

İhaleye Katılım Hakkı Elde Edenlerin İlan Tarihi : 05/11/2019 Saat:17:00 kadar

İhale İçin Teklif Verme Tarihi : 08/11/2019 Saat:13:00 – 14:00 arası.

İhale Tarihi : 11/11/2019 Saat:14:00

İhalenin Yapılacağı Yer : Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Cami Şerif Mahallesi, 33060 Akdeniz/Mersin

4-İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler

Gerçek Kişiler için :

a) 22/10/2019 tarihi dahil odaya kayıtlı olmak şartı ile son (6) ay içerisinde düzenlenmiş olan; yolcu taşımacılığı kapsamında şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirten güncel “Oda Kayıt Belgesi”nin aslı,

b) 22/10/2098 tarihi dahil yolcu taşımacılığı kapsamında şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirten, son (6) ay içerisinde düzenlenmiş “Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Tasdiknamesinin aslı veya fotokopisi,

c) En az 22/10/2016 tarihinden itibaren kesintisiz olarak merkez ilçe sınırları içerisinde (3 yıl) ikamet ettiğini belirtir, Nüfus Müdürlüklerinden alınmış “Yerleşim yeri ve Diğer Adres belgesi ” aslı,

d) Nüfus Müdürlüklerinden alınmış “Nüfus Kayıt Örneği” aslı,

e) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 12/c Maddesi'nin 4.fıkrasının son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir “Adli Sicil Kayıt Belgesi”aslı,

f) Gerçek Kişilerin, iki (2) adet plaka almaya hakkı vardır, her plaka için ise; ayrı ayrı teklif verilmesi,

g) Sürücü Belgesinin en az B sınıfı fotokopisi

h) NOTER ONAYLI "Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğu, sürekli icra ettiği ve aksi ispat edildiğinde ticari plakanın iptal edilmesine kabul beyan ve taahhüt ettiği ifadeli yazı".

i) Yukarıda istenen belgelerin başvuru dilekçesi ile sırasına göre dosya içerisinde eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi gerekmektedir.

Tüzel Kişiler için:

a) İhaleye girecek olan şirket 22/11/2019 tarihi dâhil odaya kayıtlı olmak şartıyla son (6) ay içerisinde düzenlenmiş, yolcu taşımacılığı faaliyetini belirten “Ticaret Odası Faaliyet Belgesi” aslı,

b) İhaleye girecek olan şirketin, son (6) ay içerisinde düzenlenmiş “Ticaret Sicil Tasdiknamesi” aslı,

c) İhaleye girecek şirketin kuruluş adresinin Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunduğunu ve yolcu taşımacılığı işi ile faaliyet gösterdiğini belgelendiren “Şirket Ana Sözleşmesi” veya “Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi” fotokopisi.

d) İhaleye girecek olan şirketin kuruluş tarihi 22/11/2016 tarihinden itibaren, kesintisiz olarak merkez ilçe sınırları içerisinde üç (3) yıl faaliyet göstermesi gerekmektedir.

e) İhaleye girecek olan şirket adına girecek olanın nüfus müdürlüğünden alınmış “Nüfus Kayıt Örneği” aslı,

f) İhaleye şirket adına girecek olan kişinin Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 12/c Maddesi'nin 4.fıkrasının son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir “Adli Sicil Kayıt Belgesi “ aslı,

g) Şirketlerin 5 adet plaka alma hakkı vardır her plaka için ayrı ayrı teklif verilecektir.

h) Şirketin “Vergi Levhası” fotokopisi

i) Yukarıda istenen belgelerin başvuru dilekçesi ile sırasına göre dosya içerisinde eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi,

İhale Koşulları:

a) İhale 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yapılacaktır.

b) İhale “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

c) İhale için “S Plaka” Serbest piyasa bedeli,

İLÇE PİYASA DEĞERİ (TL) MUAMMEN DEĞERİ (TL)
Merkez İlçeler 225.000,00 + KDV


Oluşturulacak Komisyon tarafından incelenecek, belgelerin incelenmesinden sonra ihaleye katılma hakkını elde edenler ile ihaleye katılamayacak olanlar, 05/11/2019 günü, mesai bitimine kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Ayrıca bir Tebligat yapılmayacaktır.

d) Belgelerin incelenmesinden sonra ihaleye katılma hakkı elde edenler; Muhammen bedelin 1/5' ini Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Merkez Veznesi'ne yatırdıktan sonra, alacakları tahsilat makbuzu ile teklif mektubunu bir zarfa koyarak ihalenin yapılacağı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Cami Şerif Mahallesi, 33060 Akdeniz/Mersin komisyona teslim edilecektir.

e) İhaleye katılma koşulunu sağlayanlar teklif zarflarını kendileri veya noter kanalıyla vekil olarak tayin edecekleri bir kişi tarafından elden vereceklerdir. Kimlik ibrazı şarttır. (Posta yolu ile yapılan başvuru dikkate alınmayacaktır),

f) Kapalı Teklif Zarfları, İhalenin yapılacağı 11/11/2019 Pazartesi Saat:14:00'de UKOME bünyesinde oluşturulacak Komisyon ve Noter huzurunda açılacak ve en yüksek bedel üzerinden sıralama yapılacaktır.

g) İhaleye katılanlar arasında en düşük teklifi verenlerin birden fazla olması durumunda, kişinin belirlenmesi amacıyla eşit ücret teklif edenler arasında Noter huzurunda kura çekilecektir.

h) İhale sonucunda “S Plaka” alma hakkını elde edenler, idarenin onayına müteakip, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi ile ilan panolarında duyurulacaktır.

i) “S Plaka” alma hakkını elde edenler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce Mersin Valiliği İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne bildirilecektir.

j) “S Plaka” almaya hak kazananlar teklif zarflarında yer alan bedellerini ve Katma Değer Vergisi bedelini; ihale sonucunun açıklanmasını takiben 12 eşit taksitte ödeyebilecek ilk taksitini 15 (On Beş) iş günü içerisinde, diğer taksitleri 2 ayda bir olmak şartı ile ilk ödediği taksit tarihini takip eden ayların aynı tarih ve iş gününde Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Merkez Veznesi'ne yatıracak, söz konusu taksitlerin art arda 3 taksitini yatırılmaması durumunda yetkililer tarafından icra takibi başlatılacaktır. Teminatlar taksitleri bitene kadar iade edilmeyecek, taksitlerin gecikmesi durumda yasal faiz uygulanacaktır.

k) İhaleyi kazanamayanlara Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca teminatları iade edilecektir.

l) İhale bedeli ile KDV'nin, ilk taksitlerini Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Merkez Veznesi ‘ne yatırılmasından ve buna ilişkin alınan tahsilat makbuzunun Mersin Büyükşehir Belediyesi Ticari Plakalar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmesinden sonra 15 (On Beş) iş günü içinde “Ticari Taşıt Tahsis Belgesi” düzenlenecektir.

m) Ticari Taşıt Tahsis Belgesi alımını takiben 45 (Kırk Beş) İş günü içerisinde “S Plaka” ile ilgili yapılması gereken bütün tescil işlemleri Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü veya bağlı ilçe tescil şubelerinde tamamlanarak Ulaşım Daire Başkanlığı Ticari Plakalar Şube Müdürlüğünden İşletme Ruhsatı almaları gerekmektedir, bu süre içerisinde “S Plaka” ile ilgili gerekli tescil ve ruhsat işlemlerini yaptırmayıp plakayı araca tescil ettirmeyenlerin (resmi belgeli mücbir sebepler dışında) “S Plaka” alma hakları UKOME tarafından iptal edilecek ve yatırmış olduğu Tüm bedeller taraflarına iade edilmeyecektir.

n) Satın alınan “S Plaka” spekülatif kazanca neden olunmaması için, veraset yolu ile yapılan intikaller hariç tescil tarihinden itibaren (3) yıl süre ile bir başka kişiye satılamayacak/devredilemeyecek ve herhangi bir şekilde hibe edilemeyecektir.

o) İhale sonucu “S Plakalı” araç sahibi olan kişinin beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun yetkililerce tespit edilmesi halinde, aldığı “S Plaka” UKOME Genel Kurulu'nca iptal edilerek, yalan beyanda bulunma suçu ile Mahkemeye verilecektir.

Yorumlar (0)
13
açık
Namaz Vakti 19 Ocak 2021
İmsak 06:21
Güneş 07:45
Öğle 12:57
İkindi 15:37
Akşam 17:59
Yatsı 19:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12