Erdemli Devlet Hastanesi Tıbbi görüntüleme hizmeti alınacaktır

Erdemli Devlet Hastanesi Tıbbi görüntüleme hizmeti alınacaktır

Erdemli 10.11.2021, 16:25 Mersin Radikal
Erdemli Devlet Hastanesi Tıbbi görüntüleme hizmeti alınacaktır

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -ERDEMLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

36 Aylık Görüntüleme ve Raporlama Hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/707453

1-İdarenin

a) Adresi : AKDENİZ MAHALLESİ YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ 70/A ERDEMLİ / MERSİN 33740 ERDEMLİ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3242414800 - 3242414819
c) Elektronik Posta Adresi : erdemlidevlethastanesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 36 Aylık Görüntüleme ve Raporlama Hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Erdemli Devlet Hastanesi Akdeniz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Cad.70/A Erdemli/Mersin
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2024


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Erdemli Devlet Hastanesi Akdeniz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 70/A Erdemli/Mersin (Toplantı Salonu)
b) Tarihi ve saati : 02.12.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1)- İstekli firma ihalenin uhdesinde kalması halinde, Atom Enerjisi Kurumunun getirdiği ve getireceği yükümlülükleri karşılamak zorundadır. Firma cihazları kurduktan sonra TAEK'ten gerekli izin ve ruhsatları alarak işe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde idareye sunmak zorundadır. Bu işlem için İdareden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
2)- İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünleri teklif etmeleri halinde teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / ÜTS'ye (Ürün Takip Sistemi)  kayıtlı olmalıdır. Ayrıca teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır. Cihazın son iki yılında up-time süresinin %95 ve üzerinde olması gerekmektedir.
3)-Teklif edilen ürünleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise TİTUBB/ÜTS barkot numarası, Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarasına ait internet çıktıları istekliler tarafından imzalı ve kaşelenmiş olarak ihale dosyasında sunulacaktır.
4)-Ürün kapsam dışı ise üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı/belgesinin ihale teklif dosyasıyla birlikte sunulması gerekmektedir.
5)- Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değil ise;
a.)Kapsam dışı ürünü teklif veren imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
b.)Kapsam dışı ürünü teklif veren yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler istekli firmalar tarafından ilgisine göre yukarıda belirtilen belge/belgeleri teklif dosyasında sunacaktır. 
6-)teklif verecek istekli firma teknik şartname madelerin tamamını kabul etmiş sayılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporu:
Kurulumu yapılacak Cihazlar  T.C. İlaç ve Tıbbi Cihazlar Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) veya ÜTS’ye kayıtlı  olacak ve bu belgeler ihale dosyasında ibraz edilecektir.  Cihazlar kullanılamamış veya ikinci el olabilecektir. Ancak Yüklenici firma tarafından kurulacak cihazlar sözleşme bitim tarihinde 10 yaşını geçmemiş olmalıdır. Ancak; teklif aşamasında hizmet alımı süresince tüm güncel tetkiklerin yapılacağı ve cihaz için yedek parça taahhüdünün verilmesi halinde cihazın son iki yılında up-time süresinin %95 ve üzerinde olması kaydıyla 10 yaş sınırı sözleşme süresi sonunda 13 yılı geçmeyecek şekilde uygulanacaktır. Cihazın yaşı imal tarihi ve seri numarası ile belgelendirilmelidir. Bu belge cihazın üreticisi veya Türkiye distribütörü tarafından tanzim edilmiş olmalı ve ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.
İstekliler, teklif ettikleri cihazlar için teknik şartname maddelerini tek tek ve Türkçe olarak, teknik şartnamede belirtilen şekilde ve sıraya uygun olarak cevaplandırılmış Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini ihale dosyasında sunmalıdır. Bu uygunluk belgesi, isteklinin antetli kağıdına yazılmış ve imza konusunda yetkili yüklenici firma tarafından imzalanmış ve onaylanmış olmalıdır. Şartname uygunluk belgesinde verilen cevaplar, yetkili satıcının vermiş olduğu orijinal teknik doküman üzerinde işaretlenerek belgelendirilecektir.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında aday veya isteklilerin ÜTS’ye kayıtlı olması zorunludur. Hizmet sunumunda kullanılacak cihazların, isteklilerin ÜTS’deki envanterinde bulunması gerekmekte olup, isteklilerin ilgili belgeleri (firma kaydı, ürün kaydı, bayilik kaydı) ihale dosyasında sunması gerekmektedir.
7.5.3.
1.Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Başkanlığının istediği sağlıkta kalite standartlarının (SKS) görüntüleme hizmetleri başlığı altındaki maddelerin sağlanması yükleniciye aittir. Ayrıca Firmanın ISO 9001 Radyoloji Hizmeti kalite belgesi olmalıdır. Bu belgeyi ihale dosyasında sunması gerekmektedir.
2.Firma hastalara ait bilgi ve görüntüleri hiçbir şekilde kullanmayacak, üçüncü şahıslara devretmeyecektir. Yüklenici firma Sağlık Bakanlığı 2015/17 sayısı genelgesi gereği tüm bu verilerin güvenliğinden sorumlu olup Hukuki olarak Yüklenicinin konu ile alakalı bu sorumluluğu taşıyabildiğini gösterir ilgili TSE veya ISO gibi veri güvenliği sertifikası bulunmalıdır. Bu belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.
3.Yüklenici firma T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 11.01.2017 tarih ve E.01-32 sayılı yazı ile yayınlanan 2017/1 Sayılı Genelgenin 2.3. sayılı maddesi gereği "Satış Merkezi Yetki Belgesi" sunması zorunlu olduğundan istekli firmalar bu belgeyi ihale dosyasında sunması gerekmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan her türlü Tıbbi Görüntüleme ve/veya Radyolojik Görüntüleme Hizmet alım işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erdemli Devlet Hastanesi Akdeniz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 70/A Erdemli/Mersin (Satın alma Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/879530/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/tibbi-goruntuleme-hizmeti-alinacaktir

Kaynak: www.ilan.gov.tr
Yorumlar (0)
banner69
7
hafif yağmur
Namaz Vakti 25 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11