T.C. TARSUS İCRA DAİRESİ

2020/592 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Namrun Mahallesi/Köyü, Çataloluk Mevkii, 7080 Parsel'de bulunan yüzölçümü 1.478,40 m2 olan arsa vasıflı taşınmazın satışa konu hissesi (5/7 ve 1/7) toplam 6/7 olup, aşağıdaki bilgiler 23/07/2020 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Arsanın İmar Durumu ve Özellikleri: Çamlıyayla Belediyesinin İmar Planında imar yoluna, ayrık nizam 2 katlı konut alanına isabet etmektedir. TAKS:0,10-KAKS:0,20 dir. Yol-Su-Elektrik hizmetleri tamdır. İlçe merkezine, hastane, alışveriş merkezine, Eğitim kurumuna yakındır. Ulaşım sorunu yoktur. Yaylalık, serin, manzaralı bölgedir. Yazın yaylalık olarak kullanılan yazlık evlerin yoğun olduğu yerleşim bölgesidir. Çevrede oluşan arsa alım-satım Keşif tarihi (2017 yılı) m2 fiyatı 250,00 TL'dir. Güncel imar durumuna ilgili belediyenin dosyasından ulaşılabilir.
2 Katlı Ev:Zemin kat yığma kargir yapı olup taban oturum alanı 48,00 m2'dir. Tipik yayla evi şeklinde yapılmıştır. Zemin katta 1 oda-mutfak-wc-lavabo-banyo-balkondan ibarettir. Yer döşemesi seramik kaplıdır. Mutfak tezgahı seramik kaplı, alt ve üst dolapları MDF Lamdır. Ahşap ters tavanlı lambrilidir. 1.katta 3 oda ve seyir terastan ibarettir. Yer döşemesi ahşap tahta üzeri verniklidir. Açıktan 1. kata çıkan ahşap merdiven sofaya çıkıyor. Birinci kat 48,00 m2'dir. Yapı ahşap çatılı üzeri çinko kaplıdır. Tavan ahşap lambri ters tavanlıdır. Kapı ve pencere doğramaları ahşap üzeri vernik boyalıdır. Islak hacimler sıvalı-kısmen seramik kaplıdır. Elektrik ve su aboneliği mevcut olan yapı yaklaşık 15 yaşlarında olup genel durumuna göre yıpranma payı %16 dır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyet Grubu III-A Sınıfından olup, Keşif tarihi (2020 yılı) itibari ile inşaat m2 fiyatı 1.100,00 TL dır. Yapının inşaat ruhsatı yoktur.
Su Kuyusu: 1 mt çapında -15 mt derinlikte Keson tipte inşa edilmiş su kuyusu beton duvarlıdır. Faal haldedir. Motopomp ile su çekilmektedir. Keşif tarihi (2020 yılı) itibari ile Malzeme+İşçilik yapım bedeli 7.000,00 TL'dır.
Arsa içerisinde yer alan 1 Adet 8 Yaşında Şeftali Ağacı, 5 Adet 15 Yaşında Elma Ağacı, 1 Adet 15 Yaşında Ayva Ağacı, 5 Adet 40 Yaşında Ceviz Ağacı, 7 Adet 15 Yaşında Ceviz Ağacı, 2 Adet 20 Yaşında Kiraz Ağacı, 5 Adet 15 Yaşında Kiraz Ağacı, 1 Adet 15 Yaşında Kayısı Ağacı, 2 Adet 20 Yaşında İncir Ağacı, 3 Adet 20 Yaşında Dut Ağacı, 1 Adet 10 Yaşında Zeytin Ağacı, 2 Adet 15 Yaşında Kızılcık Ağacı, 3 Adet 25 Yaşında Çam Ağacının toplam değeri 47.205,00 TL'dir.
Kıymeti : 439.293,42 TL (SATIŞA KONU BORÇLUNUN 6/7HİSSESİNİN DEĞERİDİR)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 26/10/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 23/11/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat Salonu Tarsus/MERSİN
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci ve ikinci arttırma elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şartıyla elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Her iki arttırımda da böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında Türk Lirası Cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak katılabilecekleri gibi, Tarsus İcra Dairesinin Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR200001500158007289104255 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleye katılmadan önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıcabu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) İhale alıcıları taşınmaz üzerindeki beyanlardan doğan sorumlulukları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir şerhinin bulunması halinde ilgili şerhin kaldırılmasına yönelik tüm iş ve işlemler ihale alıcısına aittir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.Bu kişilerin vekilleri var ise sadece vekillerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir. (T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları )
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/592 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.