T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2021/476 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

***Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri***

Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yeni Mahalle, 2591 Ada, 3 Parsel, 4. Kat, 10 Bağımsız Bölüm No.da bulunan, üzerinde bulunduğu arsa vasıflı ana taşınmaz yüzölçümü 658,00 m2, Arsa Payı 14/136 olan taşınmazda satışa konu mesken nitelikli bağımsız bölümde borçlunun hissesi TAM olup, aşağıdaki bilgiler 12/04/2021 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Tarsus Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25/11/2021 tarihli yazısında Tarsus1/1000ölçekli UygulamaİmarPlanındaTaks=0.30 Kaks=1.70Ayrık Nizam 5 katlı konut alanına isabet ettiği bildirilmiştir. Bilirkişi raporunda 1/1000 Tarsus Revizyon İlave Uygulama İmar Planına göre Gelişme Konut Alanı, Önbahçe :5 m, Yanbahçe: 3,5 m, imar şartlarında kaldığı tespit edilmiştir.
Tarsus Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ruhsat şubede yapılan araştırmada söz konusu parsel üzerinde yer alan yapılara ait 23.10.1995 tarih 95/416 sayılı yapı ruhsatı olduğu yapı kullanma izin belgesinin bulunmadığı bilgisi alınmıştır. TKGM Portalından 23.10.1995 onaylı mimari projesine ulaşılmıştır. Taşınmazın projesi incelemesi yapılmış olup kat ve konum ve alan olarak onaylı mimari projesi ile uyumlu olduğu görülmüştür.
Taşınmaz Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kırklarsırtı Mahallesi, 2605 Sokak, No: 4, Kat:4, Daire:10 adresinde bulunmaktadır. Söz konusu merkezi bir konumda, ilçe merkezinin kuzeyinde 2605 sokak üzerinde yer almakta olup taşınmaza ulaşım çeşitli toplu araçları ile ve özel vasıtalar ile sağlanabilmektedir. Bölge genel itibariyle 4-7 katlı yapıların bulunduğu bölgededir. Taşınmazın çevresinde yapılaşma devam etmekte olup bölgede yer alan binaların zemin katları işyeri veya mesken diğer normal katlar ise mesken olarak kullanılmaktadır. Bölge genel olarak orta gelir grubuna hitap etmektedir. Bölge genelinde belediye ve alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır.
Kat irtifaklı taşınmazın bulunduğu bina ayrık nizamda betonarme karkas inşaat tarzında tek blok halinde inşa edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bina bodrum +zemin +4 normal katlıdır. Bodrum Katında sığınak, Zemin katında Apt girişi, 2 adet mesken, normal katlarda 2 şer mesken, bulunmakta olup binada adet 10 B.B mevcuttur. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı olup asansör bulunmaktadır. Bina girişi kuzey cepheden olup söz konusu taşınmaz girişe göre sağ tarafta konumludur. Taşınmazın kuzey, batı, güney cephelidir. 3 oda, salon, mutfak, antre, hol, banyo, balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Net 110 m2 alanlı, Brüt 130 m2 alanlıdır. İç mekan özellikleri bakımından zemini seramik kaplama, duvarlar düz sıva üzeri plastik boyalı, kartonpiyerli, mutfak tezgahı mermer, dolaplar hazır imalat, ıslak hacimlerin zeminleri seramik, duvarları fayans kaplama olup iç kapılar ahşap pencereler PVC doğramadır. Giriş kapısı çelik olan taşınmazda keşif tarihinde temiz bakımlı ve kullanılabilir durumadır.

Kıymeti : 292.500,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında Yönetim Planı beyanı bulunmaktadır. Diğer kayıtlar tapu kaydındaki gibi olup, başvuru halinde dosyasından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.
1. Satış Günü : 23/02/2022 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 22/03/2022 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN

Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci ve ikinci arttırma elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şartıyla elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Her iki arttırımda da böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında Türk Lirası Cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak katılabilecekleri gibi, Tarsus İcra Dairesinin Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR200001500158007289104255 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleye katılmadan önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıcabu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) İhale alıcıları taşınmaz üzerindeki beyanlardan doğan sorumlulukları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir şerhinin bulunması halinde ilgili şerhin kaldırılmasına yönelik tüm iş ve işlemler ihale alıcısına aittir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.Bu kişilerin vekilleri var ise sadece vekillerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir. (T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları )

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/476 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/01/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/913779/emlak/konut/mersin-tarsusta-110-m%C2%B2-3-1-daire-icradan-satiliktir