T.C. TARSUS İCRA DAİRESİ

2019/6651 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Bilirkişi raporuna göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şehitler Tepesi Mahallesi, 3679 Sokak, No: 16, Mevsim kent Apt., 1. kat 4 nolu bağımsız bölüm nolu taşınmaz, borçlu adına tam paylıdır. İlgili daire batı, güney ve doğu yönlere cepheli olarak 8767/80000 arsa paylı şeklindedir. Tarsus Tapu Müdürlüğünde mevcut onaylı mimari projesine göre batı, güney ve doğu yönlere cepheli olarak 8767/80000 arsa paylı şeklindedir. Değerlemeye konu meskenin konumlu olduğu binada asansör bulunmakta olup daire brütü 140,00m²( ortak yerlerle birlikte; kat holü, merdiven holü vb. alanlar ile birlikte brütü 140.00m² olup ) net 130.00m² kullanım alanlı olarak 3 oda, salon, mutfak, antre-hol, banyo, wc, duş, soyunma odası ve 2 balkon şeklinde inşa edilmiştir. İç teknik özellikleri iyi kalitededir. Zeminler parke döşeli olup, duvarları saten boyalı, giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar panel kapı ve pencereler pvc doğrama şeklindedir. Banyoda yerler seramik duvarlar fayans kaplıdır. Tavanlar asma tavandır. İlgili daire Şehitler Tepesi Mahallesi sınırları içinde, konumlu olduğu bina 3679 Sokak üzerinde konumludur. Taşınmazın güney tarafında Ülker Aydın Yaşil Dayanışma Evi, doğu tarafında Tarsus Şehit Fazlı Kalaycı Ortaokulu bulunup çevresinde yapılaşma genellikle az katlı müstakil binalar ve çok katlı apartmanlardan oluşmaktadır. Her türlü alt yapısı bulunup, ulaşım sıkıntısı olmayıp, şehir merkezine ~30 km mesafede konumludur. İmar Durumu: Mersin İli Tarsus İlçesi Yeni Mahalle 4443 Ada 8 Parsel ilgili belediyede yapılan incelemelere göre Ayrık Nizam, Konut Alanı imarlı olup T:0.30, E:1.70, Hmaks: 5 Kat, ön yoldan çekme mesafesi 8 m ve arka yolan çekme mesafesi 3,5 m olacak şekildedir.Taşınmaz İmar alanı içerisinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu Parselin alanı 800,00 m²?dir. İlgili daire Şehitler Tepesi Mahallesi sınırları içinde, konumlu olduğu bina 3679 Sokak üzerinde konumludur. Taşınmazın güney tarafında Ülker Aydın Yaşil Dayanışma Evi, doğu tarafında Tarsus Şehit Fazlı Kalaycı Ortaokulu bulunup çevresinde yapılaşma genellikle az katlı müstakil binalar ve çok katlı apartmanlardan oluşmaktadır. Her türlü alt yapısı bulunup, ulaşım sıkıntısı olmayıp, Mersin şehir merkezine 30 km, Tarsus ilçe merkezine 4 km mesafede konumludur. Emsal Karşılaştırma Yöntemi kullanılmıştır. Emsal mülklerin satış değeri incelenmiş ve mülklerin olumlu ve olumsuz tarafları tespit edilmiştir. Değer tespitinde bölgedeki emsal mülklerin ortalama m² fiyatları baz alınarak değerleme konusu taşınmazın değeri tespit edilmiştir. Buna göre, taşınmaz civarında bulunan mesken m² satış değerinin tahmini yaklaşık 2.214,28 TL/m² olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen m² birim fiyatına göre değerlemeye konu taşınmazın toplam değeri net alan ile çarpılarak yaklaşık değeri tespit edilmiş ve bilirkişi raporuna göre taşınmazın değeri 310.000,00 TL olup, taşınmaz üzerinde Ziraat Bankası AŞ. Genel Müdürlüğünün ipotek alacağı mevcut olup 12/07/2021 tarihli cevabi yazılarına göre ipotek alacağı bedeli olan 245.000,00 TL ve satış masrafları toplamı olan 255.000,00 TL'den satışa çıkarılacaktır.

Kıymeti : 310.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 11/11/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 09/12/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat Salonu Tarsus/MERSİN

Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci ve ikinci arttırma elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şartıyla elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Her iki arttırımda da böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında Türk Lirası Cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak katılabilecekleri gibi, Tarsus İcra Dairesinin Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR200001500158007289104255 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleye katılmadan önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıcabu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) İhale alıcıları taşınmaz üzerindeki beyanlardan doğan sorumlulukları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir şerhinin bulunması halinde ilgili şerhin kaldırılmasına yönelik tüm iş ve işlemler ihale alıcısına aittir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.Bu kişilerin vekilleri var ise sadece vekillerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir. (T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları )

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/6651 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.