T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2019/2995 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İl, Tarsus İlçe,Bahşiş Mahalle/Köy, Aynaz Mevkiinde yer alan ve tapu kaydında 2411 parsel olup yüzölçümü 9.778,00m2 miktarlıdır. Tapu kaydında "Tarla" vasfında olup, fiili durumda tarla olarak kullanımdadır. Taşınmaz Bahşiş Mahallesinin doğusunda konumlanmış olup köy yerleşim alanındaki yoğun yapıya yaklaşık 1,35Km mesafededir. Akdeniz kıyısına yaklaşık 6km olup denizin kuzeyinde yer almaktadır. Tarsus kent merkezine yaklaşık 10Km mesafededir. Taşınmaza ulaşım imkanı mevcut olup 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planı içinde yer alamamaktadır. Kadastro parselidir. Taşınmaz sulu tarım arazisi olup DSİ sulama şebekesinde fayda sağlamaktadır. Dava konusu taşınmaz sulu tarım arazisi vasfındadır. 03.07.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nun 3. Maddesinin (J) bendi sulu araziyi; Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazilerdir. Diye tanımlanmıştır. Taşınmazda yapılan incelemede taşınmazın kanal olduğu kendisi ve çevresindeki parsellerde üretimi yapılacak bitkilerin sulanması için sınır kısmında DSİ kanal parçaları battı çıktılarının olduğu, sulamanın doğal akışı ile araziye su sunulma kabiliyetinin olduğu, bitkinin suya ihtiyaç duyduğu ve su açığının oluştuğu zaman aralıklarda(her mevsim) bitkinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda su imkânın olduğu ve taşınmazın fiilen sulandığı tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmaz sulama birlikleri tarafından işletilen devlet sulama şebekesi içinde yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde fiilen tarım yapılmadığı,her hangi bir zirai muhtesatın olmadığı belirlenmiş olup taşınmaz civarında yaygın olarak tarımı yapılan ürünler de incelenmiş olup yapılan değerlendirmede Mısır, Patlıcan, Kışlık Marul, Buğday, Karpuz, Soya, Pamuk türlerinin yağın olduğu tespit edilmiştir. Üretimi yapılan bu ürünler mevcut arazi ve iklim faktörleri ile uyumlu olup ticari anlamda üretim yapılmaktadır. Bu bölgede ekolojinin (iklim ve toprak kombinasyonu) uygunluğu nedeniyle yılda 2 ürün yetiştirilmektedir. Taşınmazın değerlendirmeye tabi tutulduğu tarihte bölgede yapılan gerçek arazi satış fiyatlarını, arazi yatırımlarının faiz hadleri ortalamasını, Devlet ve Şirket tahvillerinin faiz hadlerini, ülkemizde arazilerin büyük bir güvence olarak görülmesi ile özellikle küçük işletme sahibi olanlarda mevcut toprak sevgisi, yörede benzer bedel tespiti davalarında uygulanan oranlar, arazinin tek parça olması, arazinin geometrik şekli, meskun alanlara mesafesi, ulaşım, arazinin kadastro durumu, taşınmazın kuru olma durumu, parselin büyüklüğü, gibi olguları dikkate alarak taşınmazın m2 değeri 50,00TL olarak belirlenmiştir. Borçlu Mehmet oğlu Murat SALLANBAŞ hissesi 1/6 dır. Hisseye isabet eden yüzölçüm miktarı 1.629,67 m2 olup hisse değeri ; 1.629.67m2 x 50TL/m2= 81.483.50TL olarak hesaplanmıştır. Taşınmazın satışa konu hissesi 1/6 olup, bu bilgiler24/07/2021 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.

Kıymeti : 81.483,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 02/12/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 28/12/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN -

Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci ve ikinci arttırma elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şartıyla elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Her iki arttırımda da böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında Türk Lirası Cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak katılabilecekleri gibi, Tarsus İcra Dairesinin Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR200001500158007289104255 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleye katılmadan önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıcabu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) İhale alıcıları taşınmaz üzerindeki beyanlardan doğan sorumlulukları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir şerhinin bulunması halinde ilgili şerhin kaldırılmasına yönelik tüm iş ve işlemler ihale alıcısına aittir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Bu kişilerin vekilleri var ise sadece vekillerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir. (T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları )

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2995 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.