T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2016/4339 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

***Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri ***

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sarıveli Mahallesi/Köyü, Zeytinli Döllük Mevkii, 159 Ada, 79 Parselde bulunan yüzölçümü 26.800,37 m2 olan TARLA vasıflı taşınmaz borçlu adına TAM paylı olup, taşınmazın değeri Tarsus İcra Hukuk Mahkemesi 2020/168 Esas - 2021/141 Karar numaralı ilamıyla belirlenmiştir.
Aşağıdaki bilgiler mahkeme tarafından yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmış olup satışına karar verilen 1 Nolu ve 2 Nolu taşınmazların özellikleri TEK rapor halinde yazıldığından ilanda buna göre düzenlenmiştir.
Çıplak zemin Değeri : 50,00 TL/ m² olarak hesaplanmıştır.
Zirai Muhtesat Değeri : Keşif tarihinde parsel üzerinde bulunan Nar Ağacı: 70 Adet ( 20-25 Yaşı ) Tanesi 1.049,00 TL'den 73.430,00 TL -Limon Ağacı : 650 Adet ( 20-25 Yaşı ) Tanesi 1.263,00 TL'den 820.950,00- TL olmak üzere toplam 894.380,00 TL Zirai Muhtesat bedeli olarak hesaplamıştır.(Taşınmazın diğer ortak özellikleri aşağıda belirtilmiştir.)
Kıymeti : 2.234.398,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaTedaş Genel Müdürlüğü A.Ş'nin 15/06/2021 tarih ve 25591 Yevmiye numaralı "2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme." şerhi bulunmaktadır. İhale katılıcımcısı bu şerhin doğurduğu hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılacak olup taşınmazın ihale alıcısına tescili bu şerhle yapılacaktır. Diğer takyidatları kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.
1. Satış Günü : 09/11/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 07/12/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sarıveli Mahallesi/Köyü, Zeytinli Döllük Mevkii, 152 Ada, 2 Parselde bulunan yüzölçümü 1.976,64 m2 olan TARLA vasıflıtaşınmaz borçlu adınaTAM paylı olup, taşınmazın değeri Tarsus İcra Hukuk Mahkemesi 2020/168 Esas - 2021/141 Karar numaralı ilamıyla belirlenmiştir.
Aşağıdaki bilgiler mahkeme tarafından yapılan keşiftedüzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmış olup satışına karar verilen 1 Nolu ve 2 Nolu taşınmazlarınözellikleri TEKrapor halinde yazıldığından ilanda buna göre düzenlenmiştir.
Çıplak zemin Değeri : 50,00 TL/ m² olarak hesaplanmıştır.
Zirai Muhtesat Değeri : Keşif tarihinde parsel üzerinde bulunan Nar Ağacı: 20 Adet ( 15-20 Yaşı ) Tanesi 1.041,00 TL'den 20.820,00 TL - Zeytin Ağacı: 10 Adet ( 10-15 Yaşı ) Tanesi 950,00 TL'den 9.560,00 TL -Limon Ağacı : 40 Adet( 20-25 Yaşı ) Tanesi 1.263,00 TL'den 50.520,00 TL olmak üzere toplam 80.900,00 TL Zirai Muhtesat bedeli olarak hesaplamıştır.
İnşai Muhtesat Değeri : Parsel üzerinde bulunan1 Artezyen su kuyusu, 1 Adet trafo ve Direğinin Değeri:
Trafo ve Direği : Demir profilden imal edilmiş trafo monte edilmiş olduğu, trafo 100 KW'lık olduğu, yapım değerinin işçilik dahil 30.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
Artezyen Su Kuyusu : 6" su borusu çakılarak 4" boru ile çıkış verilmiştir. Derinliği yaklaşık 180 m olup faal halde çalışmaktadır. Piyasa yapım bedeli işçilik dahil metresi 180,00 TL'dir. (Taşınmazın diğer ortak özellikleri aşağıda belirtilmiştir.)
Kıymeti : 242.132,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 09/11/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 07/12/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN -

SATIŞINA KARAR VERİLEN 1 NOLUVE 2 NOLU TAŞINMAZIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
***Taşınmazlar birbirine bitişik vaziyette olduğu tespit edilmiştir. ***
İmar Durumu : Tarsus Belediye Başkanlığı İmar ve Şerihcilik Müdürlüğünden herhangi bir yazısı olmamakla birlikte kendi (bilirkişilerin) yaptığı araştırma ve gözlemlerde; satışa konu taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı tespit edilmiştir. Taşınmazın etrafı tarım alanları ile çevrili olup tarım arazisidir.
Taşınmazların Konumu : Taşınmaz konum olarak Sarıveli Mahallesi kapsamında kalmaktadır. Taşınmazlar kadastro parseli olup tarım arazisi olarak kullanmaktadır.
Taşınmazlar Sarıveli Mahallesine kuş uçusu 500 metre batı cephesinde kalmaktadır. Tarsus Merkezine kuş uçuşu 15,00 km mesafededir. Mersin -Adana otoban karayoluna 550 m mesafededir. Tşaınmazlar bahçe yoluna cepheli vaziyettedir. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır.
Taşınmazların Özellikleri:
Toprak Yapısı : Taşınmazlar ortalama %3-10 Kuzey -Güney,Doğu-Batı yönünde meyillidir. Derin profilli bir yapıya sahip tarım arazilerindendir. Toprak yapısı orta kireçli olup, killil -kumlu bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı tuzluluk, alkalilik, taban suyu, yüksek PH vb. Gibi tarımsal özelliklerini sınırlayan problemlerinin bulunmadığı gözlemlenmiştir. Bilindiği üzere toprak verimliliği bitkisel üretimde ürün miktar ve kalitesini etkileyen önemli etkenlerden biridir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri itibarı ile bitki gelişimi için uygun bir ortam oluşturan ve bitkilerin besin ihtiyaçlarını karşılamaya yeter miktarda bitki besin maddelerini içeren topraklar verimli topraklar olarak nitelendirilir. Tarafımızca yapılan fiziksel gözlem ve incelemelere göre Akdeniz bölgesine has kırmızı renkli (terra-rosa) özelliklerine sahip; bitki gelişimi için gerekli bitki besin maddelerini içerdiği, suyu tutarak bitkilerin faydalanmasına olanak sağlayacak özellikte, köklerin oksijen gereksinimi karşılayacak yeterli gözenekte olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın üzerindeki bitki florası dikkate alındığında bitkilere toksik etki yapacak maddeler içermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Sulama: Taşınmazlar sulu tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazların bulunduğu bölgede sulama kanalları mevcuttur. Bölgenin tamamında taşınmazların tamamı bu şekilde sulanmakta olup taşınmazda ve yöredeki taşınmazlarda su sıkıntısı yaşanmamaktadır.
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci ve ikinci arttırma elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şartıyla elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Her iki arttırımda da böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında Türk Lirası Cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak katılabilecekleri gibi, Tarsus İcra Dairesinin Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR200001500158007289104255 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleye katılmadan önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıcabu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) İhale alıcıları taşınmaz üzerindeki beyanlardan doğan sorumlulukları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir şerhinin bulunması halinde ilgili şerhin kaldırılmasına yönelik tüm iş ve işlemler ihale alıcısına aittir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.Bu kişilerin vekilleri var ise sadece vekillerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir. (T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları )
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/4339 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.