T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2009/1 İFLAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydına Göre; Mersin İli Tarsus İlçesi, Mahmutağa Mahallesi 906 Parselde bulunan yüzölçümü 56.988,00 m² olan Tarla vasıflıdır. Aşağıdaki bilgiler 05/02/2021 havale tarihli bilirkişi kurulu raporuna göre yazılmıştır.
Taşınmazın konumlu olduğu bölgede müstakil yapılaşma D-400 karayoluna cepheli parsellerde işyeri fabrika ve imalathane benzeri yapılaşma hakimdir. Altyapı çalışmalarının kısmen tamamlandığı bölgeye orta ve orta üstü ticari işletmelerin hitap ettiği gözlemlenmiştir. Ulaşım toplu taşıma araçlarıyla ve özel araçlarla sağlanabilmektedir. Satışa konu konu gayrimenkul tapu kayıtlarına Tarla vasfında olup dikdörtgene yakın bir geometrik şekle sahiptir. Yaklaşık olarak 180 m. x 316 m, boyutlarındadır. 5 derecede eğimli bir topoğrafyadadır. Arsanın kuzey cephesi D-400 ( Adana Mersin Karayolu) karayoluna cepheli olup güney doğu köşesi kadastro yoluna cepheli olup diğer cepheleri komşu parsellere cephelidir. Cepheli olduğu yollardan D-400 karayolu fiilen açılmıştır. Parsel içerİsinde atıl bina; Parselin kuzeybatı köşesi yakın konumlu olan betonarme taşıyıcı sistemde zemin katlı olarak inşa edilmiş olup zemin oturumu brüt 16,00 m² alanlıdır. Ancak mahallinde yapılan incelemede konu binanın atıl vaziyette olduğu görülmüş olup kıymet takdirinde dikkate alınmamıştır. Arsanın İmar Durumu ve Yapılaşma Koşulları Tarsus Belediyesinin E-47765201-622.03-3819 sayılı yazısında; Mersin ili, Tarsus ilçesi, Mahmutağa mahallesi 906 nolu parsel; 1996 yılında yapılan ifraz sonrası oluşmuş olup 01.06.1995 tarihinde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “TAKS—0.50 h-12.00m Sanayı Alanı olarak işaretli olduğu belirtilmiş, Koruma Kurulunun 01.06.2011 tarih ve 7231 sayılı kararında Mahmutağa Höyüğü 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı revize edildiği belirtilmiş olup 906 nolu parselin yaklaşık 14.700m² lik kısmı sit alanı dışında kalmaktadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; “Mahmutağa mahallesi 906 nolu parsel köy yerleşik alan sınırları içerisinde kalmakta olup 3194 sayılı plansız alanlar yönetmeliğinin Madde 45(Değişik:RG-2/9/1999-23804) “Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında yapılacak ifraz işlemlerinde parsel genişlikleri (15.00) m.den. parsel derinlikleri de (20.00) m. den az olamaz. İfraz suretiyle en fazla beş adet parsel elde edilir, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapılamaz.” denildiği, Mahmutağa mahallesi 906 nolu parsel üzerinde tapu kütüğünde Kültür ve Tabiat Varlığı Belirtmesi I.Derece Arkeolojik Sit alanı şerhi bulunmaktadır. Mahmutağa mahallesi 906 nolu parsel 3194 sayılı plansız alanlar yönetmeliğinin 45. Maddesine uygun ifraz harıtası hazırlandığı zaman adana kültür varlıkları koruma bölge kurulu müdürlüğünden uygun görüş sorulur. Uygun görüş geldiği takdirde ifraz işlemi yapılabilir.” olarak belirtilmiştir. Sonuç olarak; konu parselin 14.700,00 m² kısmi 3194 sayılı Plansız Alanlar Yönetmeliğine konu parselin sit alanı dışında kalan kısmın yol cephesi 49.95 m, parselin doğu cephesi 238,84 m parselin batı cephesi 352,85 m olup söz konusu madde gereğince ifraz edilebileceği sonucuna varılmıştır. Satışa konu parselin yaklaşık 42.288,00 m² alanı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaldığı bilirkişi raporunda belirtilmiştir. 1. Derece sit alanı ile ilgili kanun hükmü T.C. Kültür Bakanlığı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 tarih 658sayılı kararında açıklanmaktadır. Taşınmaz Geometrik olarak dikdörtgene şekle yakın formda sahip olan parseldir. Çevrede oluşan arsa alım – satım değerleri dikkate alındığında m² fiyatı sit alanı içerisinde kalan bölümü için 118,00 TL/m² ifraz edilebilir 14.700,00 m² alanlı imar parseli için 270,00 TL/m² dir.
ARSA DEĞERLEMESİ
ARSA ( m2 ) ARSA BİRİM M2 FİYATI ( TL/ m2) TOPLAM (TL )
Sit Alanı İçerisinde Kalan Arsa Değeri
42.288,00 m² 118,00 TL/m² 4.989.984,00 TL
Sit Alanı Dışında Kalan Arsa Değeri
14.700,00 m² 270,00 TL/m² 3.969.000,00 TL
TOPLAM ARSA DEĞERİ
56.988,00 m² 157,20 TL/m² 8.958.984,00 TL
Satışa konu taşınmaz içerisinde ekonomik değere sahip inşai muhdesat ve zirai muhdesat bulunmamaktadır. Konu parselin yaklaşık 42.288,00 m² alanı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalmasından dolayı bu durum taşınmazın değerine olumsuz yönde etkilemektedir. Taşınmazın 14.700,00 m² kısmi 3194 sayılı plansız alanlar yönetmeliğine konu parselin sit alanı dışında kalan kısmın yol cephesi 49.95 m, parselin doğu cephesi 238,84 m parselin batı cephesi 352,85 m olup söz konusu madde gereğince ifraz edilebileceği sonucuna varılmış, ancak bu hususta; Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir. Yukarıda değerleme bölümünde sit alanı dışında kalan bölümüm birim m² fiyatı 270,00 TL/m² olarak Sit Alanı içerisinde kalan bölümün birim m² fiyatı 118,00 TL/m² olarak hesaplanmış olup parselin tamamı için ortalama birim m² fiyatı 157,208 TL/m² olacağı hesaplanmıştır" Satışa konu olan Mersin İli, Tarsus İlçesi, Mahmutağa Köyü, 906 Parsel numaralı taşınmazın bilirkişi raporuna göre satışa esas değeri 8.958.984,00 TL'dir.

Kıymeti : 8.958.984,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında 27/02/2013 tarih ve 3393 yevmiye numarasıyla "Kültür ve Tabiat Varlığı Belirtmesi 1.Derece Arkeolojik sit Alanı"beyanı mevcuttur. İhale katılımcıları bu beyanın doğurduğu tüm hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılacak ve taşınmazın tescili bu beyanlarla yapılacaktır. Ayrıca tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. Diğer kayıtları kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 14/12/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 13/01/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat salonu Tarsus/Mersin

Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci ve ikinci arttırma elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şartıyla elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Her iki arttırımda da böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında Türk Lirası Cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak katılabilecekleri gibi, Tarsus İcra Dairesinin Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR200001500158007289104255 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleye katılmadan önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıcabu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) İhale alıcıları taşınmaz üzerindeki beyanlardan doğan sorumlulukları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir şerhinin bulunması halinde ilgili şerhin kaldırılmasına yönelik tüm iş ve işlemler ihale alıcısına aittir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.Bu kişilerin vekilleri var ise sadece vekillerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir. (T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları )

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/1 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/872739/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-tarsusta-56-988-m%C2%B2-tarla-icradan-satiliktir