T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ
2020/4680 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

***Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri***

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yaramış Mahallesi 180 Ada, 1 Parselde bulunan yüzölçümü 69.463,66 m2 olan TARLA vasıflı taşınmazın satışa konu hissesi 34732/69464 olup, aşağıdaki bilgiler 19/01/2021 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.

Taşınmaz her ne kadar tapuda tarla vasıfında kayıtlı olsa da fiilen kapama nar bahçesi vasfında olduğu, parselin içerisinde bulunan nar ağaçlarının ortalama 15-16 yaşlarında ve verim verir yaşta ve gelişmede olduğu görülmüştür. Ayrıca ilgili parselin güney sınırda 10-12 yaşlarında 2 adet incir, 1 Adet Harnup ile 10 yaşlarında 30 Adet zeytin ağaçlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Bahçenin periyodik bakımlarının yapıldığı, bakımlı bir bahçe olduğu gözlemlenmiştir.

Parselin meskün mahalle Yaramış ve Alifakı Mahallesine 2-3 km mesafede, asfalt yola yakın ve uzak ulaşımı Tarsus- Tuzla yolundan sağlandığı ve ulaşım sorunu olmadığı görülmüştür. Parsel üstünde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parselin etrafı tarım arazileri ile çevrili yakınında Tarsus Kapalı Cezaevi bulunmaktadır. Parsel bölge olarak sulu tarım bölgesinde olup bölgede DSİ sulama sistemi ile sulama birliği bulunmaktadır.

Taşınmaz sulu, birinci sınıf düz, meyilsiz, tarım arazisi vasfında olduğu ilgili mahalde DSİ sulama sistemi bulunduğu dolayısıyla taşınmazın sulandığı anlaşılmıştır. Taşınmazın Değeri üzerinde bulunan Nar bahçesinin gelirine göre Gelirin Kapitalizasyon yöntemi ile hesaplanmış ve etrafında bulunan diğer ağaçların değeri de eklenmiştir. Değerlendirmede Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü resmi verileri kullanılmıştır. Çukurova Bölgesel havaalanı inşaatı ile cezaevi yapımı sayesinde arazi fiyatları kısmen yükseldiğinden taşınmazın m² fiyatı 88,30 TL olarak hesaplanmış ve 10-12 yaşlarında 2 adet incir 1.632,00 TL, 1 Adet Harnup 550,00 TL 10 yaşlarında 30 Adet zeytin 26.250,00 TL olmak üzere 28.432,00 TL'de ağaç bedeli de hesaba eklenmiştir.
Tarsus Belediye Başkanlığının 18/08/2021 tarihli yazısıyla taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 3.081.036,58 TL (Borçlunun satışa konu 34732/69464 hissesinin bedeli)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında " Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün "3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır." beyanı bulunmakta olup DSİ tarafından dosyamıza sunulan 01/03/2021 tarihli yazısıyla taşınmazın icraen satışında sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. İhale alıcısına taşınmazın tescili bu beyanla yapılacak olup yine ihale alıcısı ilgili şerhin doğurduğu tüm sorumluluğu kabul etmiş sayılacaktır. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. Diğer takyidatları kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 27/10/2021 günü 15:25 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 25/11/2021 günü 15:25 - 15:30 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN -

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci ve ikinci arttırma elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şartıyla elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Her iki arttırımda da böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında Türk Lirası Cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak katılabilecekleri gibi, Tarsus İcra Dairesinin Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR200001500158007289104255 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleye katılmadan önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıcabu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) İhale alıcıları taşınmaz üzerindeki beyanlardan doğan sorumlulukları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir şerhinin bulunması halinde ilgili şerhin kaldırılmasına yönelik tüm iş ve işlemler ihale alıcısına aittir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.Bu kişilerin vekilleri var ise sadece vekillerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir. (T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları )

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/4680 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.