Sarıkayalar Tabiat Parkı tesisleri yapım karşılığı kiraya verilecek

Sarıkayalar Tabiat Parkı Kapı Girişi, Saha Temizliği, Gelişme Planında Öngörülen Yapı Ve Tesislerin Yapılarak İşletilmesi Ve Sözleşmede Belirtilen İşletme Süresinin Sonunda Sahanın Tüm Tesislerle Birlikte İdare’ye Teslim Edilmesi işi 

Mezitli 23.09.2021, 17:29 Mersin Radikal
Sarıkayalar Tabiat Parkı tesisleri yapım karşılığı kiraya verilecek

T.C
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MERSİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sarıkayalar Tabiat Parkı Kapı Girişi, Saha Temizliği, Gelişme Planında Öngörülen Yapı Ve Tesislerin Yapılarak İşletilmesi Ve Sözleşmede Belirtilen İşletme Süresinin Sonunda Sahanın Tüm Tesislerle Birlikte İdare’ye Teslim Edilmesi işi 

İHALE İLAN METNİ

İL

İLÇESİ

İŞİN ADI

ADET

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ
TEMİNAT TL

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

MERSİN

Çamlıyayla

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 7. Bölge Müdürlüğü, Mersin Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan “Sarıkayalar Tabiat Parkı Kapı Girişi, Saha Temizliği, Gelişme Planında Öngörülen Yapı Ve Tesislerin Yapılarak İşletilmesi Ve Sözleşmede Belirtilen İşletme Süresinin Sonunda Sahanın Tüm Tesislerle Birlikte İdare’ye Teslim Edilmesi işidir.

1

26.150,90

2.615,09

28/09/2021

14:00

ADRES: Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP 7. Bölge Müdürlüğü Mersin Şube Müdürlüğü İhale Salonu  - Yeni Mah.33191 Sok. No:31 MEZİTLİ/MERSİN Telefon:(0324) 3570820 - Fax: (0324) 357 29 86


1-         Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 7.Bölge Müdürlüğü, Mersin Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan “Sarıkayalar Tabiat Parkı Kapı Girişi, Saha Temizliği, Gelişme Planında Öngörülen Yapı Ve Tesislerin Yapılarak İşletilmesi Ve Sözleşmede Belirtilen İşletme Süresinin Sonunda Sahanın Tüm Tesislerle Birlikte İdare’ye Teslim Edilmesi işi ihalesi yukarıdaki tabloda  belirtilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35.maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale yönetmeliğinin (DSKİY) 29. maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile İhale edilecektir.
2-         İhale; Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde: Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP 7. Bölge Müdürlüğü Mersin Şube Müdürlüğü İhale Salonu  - Yeni Mah.33191 Sok. No:31 MEZİTLİ/MERSİN adresindeki İhale salonunda yapılacaktır.
3-         İhaleye ait şartname ve diğer ekleri, mesai saatleri içinde ilgili Mersin Şube Müdürlüğü Yeni Mah. 33191 sokak No:31 33280-Mezitli/MERSİN adresinde ücretsiz görülebilir. İhaleye katılacakların İhale Şartnamesini almaları zorunlu olup, İhale Şartname ücreti 100,00 TL’yi Mersin Şube Müdürlüğümüze ait Ziraat Bankası Mersin-Mezitli Şubesindeki TR 18 0001 0017 2957 3596 1050 01 IBAN Numaralı hesaba yatırılacak olup,  ödeme makbuzu karşılığında temin edilecektir.
4-         İstekliler tekliflerini  28/09/2021 Salı günü saat 14:00’a kadar  Yeni Mah. 33191 sokak No:31 33280-Mezitli/MERSİN adresinde ikamet eden Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğüne bağlı, Mersin DKMP Şube Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.

5-         İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

5.1       İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
a)         Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
b)         Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

5.2       Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)

5.3       Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

5.4       Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;
a)         Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
b)         Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
c)         Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi        vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve      görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil     Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
d)         Kamu idaresi, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, vakıf veya dermekler ile meslek odaları ihaleye doğrudan kendi adlarına katılım sağlamaları durumunda hukuken Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmalarının imkansız olması nedeniyle bu madde hükmünden muaftırlar. Ancak bu tüzel kişiliklerin kendileri ile illiyetlik bağı bulunan iktisadi işletmeleri aracılığıyla ihaleye iştirak etmeleri durumunda bu tüzel kişiliklerin iktisadi işletmeleri tarafından Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmaları zorunludur.

5.5       İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.
a)         İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen;  faaliyetlerden birisini en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:
           . Sözleşmenin konusunda konaklama tesisi işletmeciliği yer alan ihalelerde; her türlü Turizm İşletme Belgeli Konaklanma tesisi(otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliğinde, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi C Tipi veya D Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği,
           . Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi C Tipi veya D Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği veya sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip veya turizm işletme belgeli Restoran/Lokanta, Kır Kahvesi, Çay Bahçesi işletmeciliği veya günübirlik alan işletmeciliği,
b)         İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
c)         İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
ç)         İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
d)         İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
e)         İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.
5.6       İmza sirküleri vermek. İsteklinin;
a)         Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.    
b)         Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c)         Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.
d)        İhaleye Kamu idaresi, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, vakıf veya dermekler ile meslek odaları adına ihaleye iştirak eden kişinin ilgili kurum tarafından ihaleye katılmaya yetkilendirildiğine dair belge ile ilgili idarece onaylı imza sirkülerini vermek.

5.7       İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekâleten iştirak edenin noter onaylı vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
5.8       İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar
5.9       İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)
5.10     İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.  (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)
5.11     İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)
5.12     İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.
5.13     İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.(Nakit olarak ödenmek istenen teminatın istekliler tarafından işin adını belirterek Mersin Şube Müdürlüğümüze ait Ziraat Bankası Mersin-Mezitli Şubesindeki TR 18 0001 0017 2957 3596 1050 01 IBAN Numaralı hesaba yatırması zorunludur.)

5.14     Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.

6-         İlanda bulunmayan hükümler için ihale şartnamesi hükümleri geçerlidir.

7-         İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İhaleye sunulacak belgelerin; aslı veya noter onaylı suretleri sunulacaktır.

  İLAN olunur.           
 

Yorumlar (0)
banner69
19
açık
Namaz Vakti 17 Mayıs 2022
İmsak 03:50
Güneş 05:26
Öğle 12:43
İkindi 16:31
Akşam 19:50
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31