ANAMUR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 2022 YILI MOTORİN (DİĞER) ALIM İŞİ

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-T TİPİ KAPALI ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ANAMUR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 2022 YILI MOTORİN(DİĞER) ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/720693

1-İdarenin
a) Adresi : Malaklar Köyü ANAMUR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3248148439 - 3248165507
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : ANAMUR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 2022 YILI 32.000 LT MOTORİN(DİĞER) ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : anamur t tipi kapalı ve açık ceza infaz kurumu araçlarının deposuna yüklenici firma tarafından takılacak olan OYOS (otomatik yakıt alma sistemi) ile türkiyenin her yerinde araçların deposuna ve kurum içerisinde bulunan jeneratöre teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihi : 01/01/2022-31/12/2022


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ANAMUR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU AÇIK GÖRÜŞ ALANI
b) Tarihi ve saati : 23.11.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İSTEKLİNİN BAYİ OLDUĞUNA DAİR EPDK TARAFINDAN VERİLEN BAYİLİK LİSANSININ ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ ONAYLI ÖRNEĞİ DAĞITICI İSE DAĞITICI OLDUĞUNA DAİR EPDK TARAFINDAN VERİLEN BAYİLİK LİSANSININ ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ ONAYLI SURETİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANAMUR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU AÇIK GÖRÜŞ ALANI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/880573/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/motorin-satin-alinacaktir