TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

I- GENEL ŞARTLAR
MADDE 1- Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiraya verilecektir.
MADDE 2- TAŞINMAZIN TANIMI
Kiraya verilecek taşınmazların niteliği, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati aşağıdadır.

S.No
Mahalle
Adres Niteliği Alan (m²) Yıllık
Muhammen
Bedel (TL)

Geçici
Teminat
İhale Tarihi İhale Saati
1 ALTAYLILAR ŞAMİL BASAYEV CAD. NO:55/C İŞYERİ 16,00 6.500,00 585,00 27/10/2021 10:00
2 KIZILMURAT ATATÜRK BULVARI NO:26/1A İŞYERİ 10,00 6.500,00 585,00 27/10/2021 10:05
3 KIZILMURAT ATATÜRK BULVARI NO:26/1C İŞYERİ 5,00 3.000,00 270,00 27/10/2021 10:10
4 KIZILMURAT ATATÜRK BULVARI NO:26/1D İŞYERİ 5,00 3.000,00 270,00 27/10/2021 10:15
5 KIZILMURAT ATATÜRK BULVARI NO:26/1G İŞYERİ 5,00 3.000,00 270,00 27/10/2021 10:20
6 KIRKLARSIRTI 2642 SOKAK NO: 4 (Z05) İŞYERİ 45,00 3.000,00 270,00 27/10/2021 10:25
7 TEKKE TÜRKMENİSTAN CADDESİ NO:6A İŞYERİ 11,00 6.750,00 607,50 27/10/2021 10:30
8 TEKKE TÜRKMENİSTAN CADDESİ NO:4I İŞYERİ 24,00 4.000,00 360,00 27/10/2021 10:35
9 TEKKE TÜRKMENİSTAN CADDESİ NO:4P İŞYERİ 24,00 4.000,00 360,00 27/10/2021 10:40
10 YENİCE ATALAR ATATÜRK BULVARI NO:148K İŞYERİ 16,00 6.200,00 558,00 27/10/2021 10:45
11 YENİCE ATALAR ATATÜRK BULVARI NO:148L İŞYERİ 16,00 6.200,00 558,00 27/10/2021 10:50
12 YENİCE ATALAR ATATÜRK BULVARI NO:148M İŞYERİ 16,00 6.200,00 558,00 27/10/2021 10:55
13 YENİCE ATALAR ATATÜRK BULVARI NO:148N İŞYERİ 16,00 6.200,00 558,00 27/10/2021 11:00
14 YENİCE FATİH UĞUR MUMCU BULVARI NO:2A İŞYERİ 40,00 5.500,00 495,00 27/10/2021 11:05
15 YENİCE FATİH UĞUR MUMCU BULVARI NO:2B İŞYERİ 27,00 3.500,00 315,00 27/10/2021 11:10
16 YENİCE FATİH UĞUR MUMCU BULVARI NO:2E İŞYERİ 27,00 3.500,00 315,00 27/10/2021 11:15
17 YENİCE FATİH UĞUR MUMCU BULVARI NO:2G İŞYERİ 27,00 3.500,00 315,00 27/10/2021 11:20
18 YENİCE FATİH UĞUR MUMCU BULVARI NO:2H İŞYERİ 27,00 3.500,00 315,00 27/10/2021 11:25
19 YENİCE FATİH UĞUR MUMCU BULVARI NO:2I İŞYERİ 44,00 5.750,00 517,50 27/10/2021 11:30
20 YENİCE FATİH UĞUR MUMCU BULVARI NO:2K İŞYERİ 44,00 5.750,00 517,50 27/10/2021 11:35
21 YENİCE FATİH UĞUR MUMCU BULVARI NO:2L İŞYERİ 12,00 1.500,00 135,00 27/10/2021 11:40
22 YENİCE FATİH UĞUR MUMCU BULVARI NO:2M İŞYERİ 15,00 2.000,00 180,00 27/10/2021 11:45
23 YENİCE FATİH UĞUR MUMCU BULVARI NO:2N İŞYERİ 27,00 3.500,00 315,00 27/10/2021 11:50
24 YENİCE FATİH UĞUR MUMCU BULVARI NO:2O İŞYERİ 27,00 3.500,00 315,00 27/10/2021 11:55
25 YENİCE FATİH UĞUR MUMCU BULVARI NO:2P İŞYERİ 27,00 3.500,00 315,00 27/10/2021 12:00
26 YENİCE FATİH UĞUR MUMCU BULVARI NO:2R İŞYERİ 27,00 3.500,00 315,00 27/10/2021 12:05
27 YENİCE FATİH UĞUR MUMCU BULVARI NO:2S İŞYERİ 27,00 3.500,00 315,00 27/10/2021 12:10
28 YENİCE FATİH UĞUR MUMCU BULVARI NO:2T İŞYERİ 31,00 4.000,00 360,00 27/10/2021 12:15
29 YENİCE YİĞİTBAŞI CUMHURİYET CADDESİ NO:4A İŞYERİ 60,00 10.000,00 900,00 27/10/2021 12:20
30 YENİCE ATALAR UĞUR MUMCU BULVARI NO:6/2A ATM YERİ 5,00 12.000,00 1.080,00 27/10/2021 12:25
31 YENİCE ATALAR UĞUR MUMCU BULVARI NO:6/2B ATM YERİ 5,00 12.000,00 1.080,00 27/10/2021 12:30
32 YENİCE ATALAR UĞUR MUMCU BULVARI NO:6/2C ATM YERİ 5,00 12.000,00 1.080,00 27/10/2021 12:35
33 YENİCE ATALAR UĞUR MUMCU BULVARI NO:6/2D ATM YERİ 5,00 12.000,00 1.080,00 27/10/2021 12:40
34 YENİCE ATALAR UĞUR MUMCU BULVARI NO:6/2E ATM YERİ 5,00 12.000,00 1.080,00 27/10/2021 12:45
35 YENİCE ATALAR UĞUR MUMCU BULVARI NO:6/2F ATM YERİ 5,00 12.000,00 1.080,00 27/10/2021 12:50
36 YENİCE ATALAR UĞUR MUMCU BULVARI NO:6/2G ATM YERİ 5,00 12.000,00 1.080,00 27/10/2021 12:55
37 YENİCE ATALAR UĞUR MUMCU BULVARI NO:6/2H ATM YERİ 5,00 12.000,00 1.080,00 27/10/2021 13:00


MADDE 3- İHALE GÜNÜ- SAATİ VE YERİ
Taşınmazlara ait kira ihalesi 2. maddede belirtilen tarihe tesadüf eden gün ve saatte Tozkoparan Zahit Mah. Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri idari binada bulunan Belediye Encümen Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır.
MADDE 4- İHALE USULÜ
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulüyle yapılacaktır.
MADDE 5- KİRA SÜRESİ
Kira süresi, kira sözleşmesinin imzalandığı tarih ile başlar ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıldır.
MADDE 6-MUHAMMEN KİRA BEDELİ VE GEÇİÇİ TEMİNAT
Madde 2’deki tabloda belirtilen muhammen bedel yıllık olup, geçici teminat miktarları taşınmazın kiraya verileceği toplam süreye tekabül eden kira bedeli üzerinden hesaplanacaktır. Kira ihalesi yapılacak taşınmazlar KDV’ den muaftır.
İhaleye girecek istekliler geçici teminatlarını;
a) Nakit olarak yatıracak olanlar; Tarsus Belediye Başkanlığının ZİRAAT BANKASI MAKAM ŞUBESİ TR 33 0001 0017 8234 1199 0250 46 IBAN nolu hesabına yatırıldıktan sonra, banka dekontunu dış zarfa koymaları gerekmektedir. Banka dekontunun açıklamalar kısmında; katılmak istenilen ihalenin, mahalle adı ve adresi yazılması zorunludur.
b) Banka teminat mektubu olarak verilecekse, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen bankaların vereceği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş iki yetkili tarafından onaylanmış şube veya Genel Müdürlükten teyitli ve SÜRESİZ Banka teminat mektubunu, dış zarfa koymaları gerekmektedir.
MADDE 7- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.
İhaleye katılabilmek için;
7.1- Gerçek kişiler
a) İhale katılım dilekçesi,
b) İkametgâh ilmühaberi,
c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
d) Geçici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,
e) Şartname bedel makbuzunun aslı,
f) Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, para cezası, Emlak, ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı,
g) İhaleye katılan isteklinin noterden alınan imza beyannamesi,
h) İstekli adına ihaleye vekâleten katılınıyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kişinin;
- Noterden alınmış vekâletnamesi,
- Noterden alınmış imza beyannamesi,
7.2- Tüzel kişilerde;
a) İhale katılım dilekçesi,
b) İkametgâh ilmühaberi,
c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
d) Geçici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,
e) Şartname bedel makbuzunun aslı,
f) Tüzel Kişiliğin, Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, para cezası, Emlak, ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı,
g) Özel hukuk tüzelkişileri; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak, kişi veya kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname,
h) Kamu tüzel kişileri ve Banka Kuruluşlarının ise, (a), (b), (c), (d), (e), (f) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,
7.3- Kooperatif, Birlik, Dernek veya Vakıf ise;
a) Yetkili organlarından alınmış taşınmaz mal kiralama yetkisini gösterir belge,
b) Yetkili kılınan kişinin veya kişilerin
b.1- İkametgâh ilmühaberi,
b.2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b.3- Noterden ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış imza sirküsü,
c) İhale katılım dilekçesi
d) Geçici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,
e) Şartname bedel makbuzunun aslı,
f) Kooperatif, Birlik, Dernek veya Vakfın Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, para cezası, Emlak, ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı,
7.4- Ortak girişim olması halinde yukarıda istenilen evraklarla birlikte noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
7.5- Tabloda belirtilen listede 30 ila 37 Sıra nolu Yenice Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerine konulacak olan ATM yerleri için; Bankacılık işi yapan kurumların bağlı oldukları Ticaret Odasından yılı içinde alınmış faaliyet belgesi olmak zorundadır.
7.6- Bu ihale ile ilgili şartname bedeli, 300,00 TL olup; Şartname, bedeli Tarsus Belediye Başkanlığının ZİRAAT BANKASI MAKAM ŞUBESİ TR 33 0001 0017 8234 1199 0250 46 IBAN nolu hesabına yatırıldıktan sonra, Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğinden alınacaktır. Banka dekontunun açıklamalar kısmında; ihaleye katılacak olan kişinin T.C. kimlik numarası veya vergi numarası ve şartname bedeli yazılması zorunludur.
Şartname ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğinde incelenebilir.
7.7- 27/10/2021 tarihinde yapılacak ihale için, istenilen bütün belgeler ile birlikte Teklif Mektuplarını en geç 26/10/2021 Salı günü saat 17:00’ ye kadar, Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliği ’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İlan olunur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/866343/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/mulkiyeti-tarsus-belediye-baskanligina-ait-37-adet-is-yeri-ihale-ile-kiraya-verilecektir