İLAN
MUT KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN:
SIRA MAHALLE MEVKİİ TAŞINMAZ NO ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜM
(m²)
İMAR VE FİİLİ DURUMU HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1- DEVECİ Kızıldağ 33080118710 940 6 Arsa 785,77 İmarlı
Boş
Tam 198.000,00 39.600,00 16.12.2021 11:00
2- NARLIDERE Yağlı 33080111083 101 1718 Çalılık 835,74 İmarsız
Boş
Tam 133.720,00 26.744,00 16.12.2021 11:30
  1. Yukarıda tapu bilgileri yazılı hazineye ait 2 adet taşınmaz malın ise satış ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince ‘’AÇIK TEKLİF USULÜ’’ ile yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Mut Milli Emlak Şefliği Makam Odasında (Doğancı Mah. Atatürk Blv. Hükümet Konağı 3. Kat 33600 Mut/MERSİN) teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
  2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale saatine kadar;
  1. Geçici teminatı Mut Malmüdürlüğü veznesine yatırmaları ve yatırdıklarına dair belgeyi ihale saatinden önce ibraz etmeleri gerekmektedir. (Geçici Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 1) Tedavüldeki Türk Parası 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri ve banka limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektupları ( teyit yazısı ile birlikte) 3) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4) Satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışından temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak T.C Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
  2. Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)
  3. Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri.
  4. Gerçek kişilerin; nüfus cüzdan suretini, TC Kimlik numarasını, kanuni ikametgâh belgesini, geçici teminat makbuzlarını, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını, özel hukuk tüzel kişilerinin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

3- Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4-İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Mut Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

  1. Hazine Taşınmazlarının satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir. Taşınmazların satış bedellerinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte taksitlendirme yapılabilecektir.
  2. Herhangi bir ihalenin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatte devam edilir.
  3. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  4. Ayrıca isteklilerin ihale salonu ile idare binasının içinde ve çevresinde COVİD-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve fiziki mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/893647/emlak/arsa/mut-kaymakamligi-milli-emlak-sefliginden-2-adet-tasinmaz-satisi-yapilacaktir