Akdeniz Belediyesi’nin 2022 yılına ilişkin Sayıştay denetim raporu Sayıştay’ın resmi internet adresinde yayınlandı.

Açıklanan raporda Akdeniz Belediyesi ile birçok olumsuzluk rapora yansıdı.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI YOK

Sayıştay denetçilerinin hazırladığı raporda Akdeniz Belediyesi’nde Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar ile yetki devirleri ve sınırlarının belirlenmediği personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikasının da belirlenmediği kaydedildi. Kurumda hassas görevlere ilişkin prosedürlerin olmadığının altı çizildi.

ÖN MALİ KONTROL SİSTEMİ YOK

Raporda yer alan bir başka bölümde İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçlerinin hazırlanmadığı, idarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmediği kaydedildi.

Akdeniz Belediyesi’nde Ön mali kontrol sistemi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’a uygun olarak kurulmağının altı çizilirken Kamu idaresinin ön mali kontrol yönergesinin de mevcut olmadığı rapora yansıdı. 

İÇ DENETİM SİSTEMİ BİLE YOK

Sayıştayın raporunda Akdeniz Belediyesi’nde tüm birimleri tarafından iç kontrol sisteminin etkin çalışmaması nedeniyle düzenli olarak değerlendirilmemekte olduğu kaydedilirken Kamu İdaresinde iç denetim biriminin kurulmadığı ve iç denetim biriminin iç kontrol sistemine ilişkin denetim çalışmasının da mevcut olmadığı belirtildi.

13 ADET TAŞINMAZ MUHASEBE KAYDINDA VAR TAPUDA YOK

Raporda denetçilerin Mersin Tapu Müdürlüğünden aldığı Akdeniz Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmazların listesinden yola çıkarak yaptığı inceleme sonucunda, 7 adet taşınmazın tapuda belediye adına kaydı olmasına rağmen muhasebe kayıtlarında yer almadığı ve 13 adet taşınmazın muhasebe kayıtlarında yer almasına rağmen tapu kayıtlarında yer almadığının tespit edildiği belirtildi.

Taşınmaz kayıtlarında yer alan uyumsuzluğun  mali tablolarda 25 Maddi Duran Varlıklar ve 50 Net Değer Hesap Gruplarının hatalı görünmesine neden olduğunun altı çizildi.

Akdeniz’de Dem Parti’nin Eşbaşkanları Mazbatalarını Aldı Akdeniz’de Dem Parti’nin Eşbaşkanları Mazbatalarını Aldı

TANITIM VE TÖREN GİDERLERİ YATIRIMLAR HESABINA KAYDEDİLMİŞ

Sayıştayın raporunda Akdeniz Belediyesi’nde 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabında izlemesi gereken agrega alımları ile 630 Giderler Hesabında izlemesi gereken tanıtım, ve tören giderlerinin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında muhasebeleştirildiğinin tespit edildiği kaydedilerek bu durumun mali tablolarda bu hesabın 2.331.747,14 TL fazla, 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabının 2.252.453,04 TL, 630 Giderler Hesabının 79.294,10 TL noksan görünmesine yol açtığı kaydedildi. 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının mevzuat hükümlerine göre kullanılması gerektiğinin de altı çizildi.

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI AYRILMAMIŞ

Raporda Akdeniz Belediyesi’nde çalışan işçilere ödenecek kıdem tazminatı için karşılık ayrılmadığı 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının hiç kullanılmadığı ve 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabında bulunan 10 Bin TL’lik tutarın da gerçeği yansıtmadığının görüldüğü belirtildi. 

4 BİN 660 İŞYERİNİN ÇEVRE VE TEMİZLİK VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ YOK

Sayıştayın hazırladığı raporda Mersin Vergi Dairesi Başkanlığından alınan Akdeniz Belediyesi’nin sınırları içerisinde aktif olan iş yeri verilerinden yola çıkarak yapılan inceleme sonucunda, belediye sınırları içerisinde 24 Bin 927 adet iş yerinin bulunduğu ancak bu iş yerlerinden 20 Bin 267 adedinin çevre temizlik vergisi mükellefi olduğu tespit edildiği belirtilirken 4 Bin 660 adet işyeri için çevre temizlik vergisi mükellefiyetinin tesis edilmemesi nedeniyle Akdeniz Belediyesi’nin gelir kaybına uğramasına neden olduğunun altı çizildi.

6 BİN 293 İŞ YERİNİN RUHSATI YOK

Raporda, Mersin Vergi Dairesi Başkanlığından alınan Akdeniz ilçe sınırları içerisinde aktif olan iş yeri verilerinden yola çıkarak yapılan inceleme sonucunda, Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde 24 Bin 926 adet iş yerinin bulunduğu ancak bu iş yerlerinden 23682 adedine İdare tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi gerektiği, kalan Bin 244 adedinin ise belediye dışındaki yetkili idareler tarafından ruhsatlandırılması gereken iş yerlerinden olduğu anlaşıldığı belirtildi.

Ancak İdarenin 2022 yılı itibariyle 17 Bin 389 adet iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verdiği tespit edilmiştir. Bu itibarla 6 Bin 293 adet iş yerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyet göstermesi, idarenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı harcı geliri kaybına uğramasına neden olduğu kaydedildi.

VERGİ VE SGK PRİM BORCU OLANLARA İHALE VERİLMİŞ

Hazırlanan raporda Akdeniz Belediyesi tarafından yapılan hizmet alım ihalelerinde ihaleye katılmak için yeterlik koşullarını sağlamayan isteklilerin ihale dışı bırakılmadığı ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmediğinin görüldüğü belirtilirken yapılan incelemede, hizmet alım ihalelerinde isteklilerden kesinleşmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borcu bulunanların ihale üzerinde bırakılarak sözleşme imzalandığının tespit edildiği rapora yansıdı.