Kit karşılığı tıbbi cihaz satın alınacaktır (Touch grubu)

Kit karşılığı tıbbi cihaz satın alınacaktır (Touch grubu)

Silifke 03.12.2021, 20:54 Mersin Radikal
Kit karşılığı tıbbi cihaz satın alınacaktır (Touch grubu)

7 KALEM KİT KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI (TOUCH GRUBU)

DEVLET HASTANESİ -SİLİFKE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

7 KALEM KİT KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI (TOUCH GRUBU) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/750277

1-İdarenin

a) Adı : DEVLET HASTANESİ -SİLİFKE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Bolacalıkoyuncu Mahallesi Bolacalıkoyuncu Sokak No:434 33940 TAŞUCU SİLİFKE/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası : 3247141159 - 3247145603
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 7 KALEM KİT KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI (TOUCH GRUBU)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7 KALEM KİT KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI (TOUCH GRUBU)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mersin Silifke Devlet Hastanesi (İdarenin Uygun Gördüğü Yer)
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren idarenin talebi doğrultusunda sözleşme süresi içinde
1'er aylık (öngörülmeyen durumlarda bir ay beklemeden alım yapılacaktır) periyotlarla alım yapılacak olup idare tarafından Telefon, faks veya iadeli taahhütlü talep yapıldıktan sonra 10 (on) gün içinde yüklenici idarenin göstereceği yere ihale dokümanlarına uygun bir şekilde teslim edecektir. Teslimatlar en az bir gün önce idareye bilgi vermek kaydıyla mesai günleri içerisinde saat 08:00 ile 16:00 arasında idarenin uygun gördüğü yere yapılacaktır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.12.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Mersin Silifke Devlet Hastanesi Başhekimliği İhale Odası - Bolacalıkoyuncu Mahallesi Bolacalıkoyuncu Sokak No:434 33940 SİLİFKE / MERSİN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekli; Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında istenen "Satış Merkezi Yetki Belgesi’ne" ilişkin ayırt edici numarasını Yeterlik Tablosunda belirtecektir. İdare tarafından istendiği takdirde İdareye sunulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İhtiyaç Listesinin, 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. kalemlerine ilişkin ilgili teknik şartnamenin 7.6. maddesi gereğince istekli; Teklif edilen cihaz veya sistemin CE standartlara ve/veya normlara uygunluk belgesi olan AT Belgesi (EC Certificate), Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity) ile Sağlık Bakanlığı " Tıbbi Cihaz ve Malzeme kayıt Sistemi" veri tabanına kayıt belgesi olmalı ve anılan belgeler ilişkin ayırt edici numarasını Yeterlik Tablosunda belirtecektir. İdare tarafından istendiği takdirde İdareye sunulması zorunludur.
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
1- Teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olması durumunda; ÜTS(Ürün Takip Sistemi) veya TİTUBB'a(Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası) kayıtlı olması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarik firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayi olduğuna dair ÜTS veya TİTUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Alımı yapılacak ürünlerin ÜTS veya TİTUBB'da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Bu bağlamda istekliler teklifinde veya Yeterlik Tablosunda ÜTS veya TİTUBB numaralarını belirtmesi zorunludur.
2- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için; Tıbbi cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vereceğinden teklif edilen ürünün ÜTS veya TİTUBB kapsamı dışında olduğunun iddia edilmesi halinde Yeterlik Tablosunda kapsam dışı olduğu belirtilecektir. Kapsam dışı olduğuna dair belge İdare tarafından istendiği takdirde İdareye sunulması zorunludur.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhtiyaç Listesinin 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. kalemlerine ilişkin teklif verecek istekliler;
1- "Teknik Şartnameye Cevaplarını" EKAP üzerinden teklifleri ile birlikte oluşturacaklardır.
2- "Katalog" ile ilgili varsa ayırt edici numarasını "Yeterlik Tablosunda" belirtlecektir. Kataloğa ilişkin ayırt edici numara bulunmaması durumunda "Yeterlik Tablosuna" kataloğun teslim edileceğine dair beyanda bulunulacaktır. Ayrıca Teknik Şartnamenin "Tekliflerin Hazırlanması" başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrasına uygun olarak Kataloglar hazırlanacaktır.
Her iki belgede teklif değerlendirme aşamasında İdare tarafından istendiği takdirde İdareye sunulması zorunludur. Belgelerin telim tarihi, yeri ve saatine ilişkin İdare tarafından EKAP üzrinden isteklilere tebligat yapılacaktır.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İhtiyaç Listesinin 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. kalemine teklif verecek İstekliler; "Tekliflerin Hazırlanması Başlıklı" 7. maddesinin 3. fıkrası gereğince istenen bilgileri içeren belgeyi beyan edeceğini "Yeterlik Tablosunda" belirtecektir. Teklif değerlendirme aşamasında İdareye sunulması zorunludur.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/892425/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/kit-karsiligi-tibbi-cihaz-satin-alinacaktir-touch-grubu-

Kaynak: www.ilan.gov.tr
Yorumlar (0)
banner69
18
açık
Namaz Vakti 18 Mayıs 2022
İmsak 03:48
Güneş 05:25
Öğle 12:43
İkindi 16:32
Akşam 19:51
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31