Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Mayıs 2019 Toplantı Gündemi

Siyaset 10.05.2019, 16:09 10.05.2019, 16:09
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Mayıs 2019 Toplantı Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 Mayıs 2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2019 Yılı Mayıs Ayı


Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı   Gündemi

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 13 MAYIS 2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00’DA YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

01- 
Belediyemiz bünyesinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 20. maddesine istinaden görevlendirilen Danışmanlara ödenecek aylık miktarının belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

02- Belediyemizce 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek; kültür, sanat, turizm, tanıtım ve spor faaliyetleri, belirli gün ve haftaların kutlanması ve anılması, sosyal projeler, çalıştaylar, kongreler, seminerler vb. organizasyonlar ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7, 18 ve 24. maddeleri, Belediye Kanunu’nun 14, 15, 38, 60, 74, 75 ve 77. maddeleri ile diğer kanunlardaki hükümlere istinaden, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluk alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışı kamu, özel kişi, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla birlikte yapılacak olan ortak hizmetler ve gerçekleştirilecek projelerle ilgili sözleşme, anlaşma ve protokol imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

03- Silifke Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; 19-23 Haziran 2019 tarihleri arasında ilçelerinde gerçekleştirilecek olan 46. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festival giderleri için maddi yardımda bulunulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

04- Mut Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; 7-8-9 Haziran 2019 tarihlerinde ilçelerinde gerçekleştirilecek olan 57. Uluslararası Karacaoğlan Kültür ve Sanat Festivali giderleri için maddi yardımda bulunulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

05- 30 Nisan 2014 tarihinde üyesi olduğumuz Mahalli İdareler İşverenler Sendikası üyeliğinden ayrılma ile ilgili teklifin görüşülmesi,

06- Belediyemizce Ramazan ayında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ikramında bulunmak amacıyla iftar yemekleri verilmekte olup, iftar yemekleri masraflarının karşılanması amacıyla yapılacak olan ayni ve nakdi şartlı bağışların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (g) bendi gereğince kabulü için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER’e yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

07- Tarsus İlçesi, Dedeler Mahallesi, 845 No.lu parselde yer alan “Eshab-ı Kehf Mağarası ve Mescidi Koruma Alanı”na yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile ilgili teklifin görüşülmesi,

08- Anamur Belediye Meclisi’nin 02.01.2019 tarihli ve 1 sayılı kararı ile Mersin İli, Anamur İlçesi sınırları dahilinde 5 farklı yerde trafo alanı planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

09- Akdeniz İlçesi, Yalınayak Mahallesi (Güneş İlköğretim Okulu Önü), Nusratiye Mahallesi (107.Cadde Okullar Bölgesi), Mahmudiye Mahallesi (Yaşat İşhanı Önü) ve Camişerif Mahallesi (Merkez Postane Önü) sınırları içerisindeki 4 adet Yaya Üst Geçitinin imar planına işlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (a) bendi doğrultusunda T.C. Devlet Demiryolları tarafından Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi sınırları içerisinde Turgut Özal Bulvarı ile 132. Cadde arasında Üst Geçit Projesi hazırlanmış olup; hazırlanan ortak proje doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

11- Mut Belediye Meclisi’nin 08/03/2019 tarihli ve 25 sayılı kararı ile; Mut İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 107 ada, 243 No.lu parselde Güneş Enerji Santrali yapılması amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

12- Mut İlçesi, Deveci Mahallesi, 871 ada 1 No.lu parsel, 872 ada 4 No.lu parsel, 873 ada 1 No.lu parsel, 874 ada 1 ve 2 No.lu parseller, 876 ada 1 No.lu parsel üzerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca 2. Etap Toplu Konut Alanı İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

13- Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 752 ada, 4 No.lu parselin güneyinde kamuya terki sağlanmış alanın “Eğitim Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

14- Tarsus Belediye Meclisi'nin 07.03.2019 tarihli ve 2019/3-1(15) sayılı kararı ile Tarsus İlçesi muhtelif mahallelerde trafo işaretlenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

15- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün yazısı ile; Silifke İlçesi, Yeşilovacık Mahallesi sınırları içerisinde Ulaşım Bağlantısı Amaçlı 1/5000 ölçekli balıkçı barınağı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin kurum görüşü ile ilgili teklifinin görüşülmesi,

16- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.03.2019 tarihli ve 18 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi sınırları içerisinde Bisiklet Yolu Projesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

17- Mut İlçesi, Güllük Mahallesi, “Itır Sokak” isminin “Gür Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

18- Mut İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, “Şükrü Tuncer Sokak” isminin “Alagöz Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

19- Avrupa Birliği’nin ülkemizi de kapsayan hibe “Çağrı Programları” kapsamında Belediyemiz ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında oluşturulacak ortaklık, eşleştirme ve diğer yerel ortaklarla birlikte sunulacak projelerin kabul edilmesi halinde uygulanması, eş finansmanın karşılanması ve bu kapsamda Belediyemizi temsil ve gerekli belgeleri imzalamaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

20- Belediyemizin Stratejik Planı çerçevesinde ilimizin ihtiyaç duyduğu yatırımlar öncelik sırasına göre planlanmış ve bütçeye konulan ödenek çerçevesinde projeler hazırlanarak yapım ihalelerine başlanmış ve yarım kalan yatırımlar halen devam etmekte olup; İller Bankası veya ticari bankalardan 349.500.000,00-TL’ye (üçyüzkırkdokuzmilyonbeşyüzbin) kadar kredi kullanma, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlama; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/d bendine göre borçlanma yapma ve yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalama hususlarında, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER’in yetkilendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

21- Ulaşım Dairesi Başkanlığı envanterinde bulunan binek, toplu taşıma ve iş araçları gibi tüm araçların envanter kaydı, takip, bakım ve onarım işlemlerinin uzman ve teknik personel yapısı ile araç, gereç ve malzeme yönünden de yeterli teknik kapasitesi bulunan birim marifetiyle yapılması uygun olacağından; söz konusu işlerle ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na yetki ve personel devri ile ödenek aktarımı yapılması, görev çakışmasına mahal vermemek amacıyla MBB Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemelerin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

22- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi gereğince hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

23- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli ve 122 sayılı kararı ile Mut ilçesi, Palantepe Mahallesi, 107 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan Acil Sağlık İstasyonu binası İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olup; İl Sağlık Müdürlüğü’nün talebi üzerine söz konusu tahsisin iptal edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

24- Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 11052 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) içerisindeki 30,00 m²lik 3 No.lu Büfe, 30,00 m²lik 4 No.lu Büfe, 32,00 m²lik 5 No.lu Büfe, 138,00 m²lik Market ve 107,00 m²lik (34,00 m² kapalı, 73,00 m² açık alan) Kafeteryanın İşletme Hakkının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesi uyarıca Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlere devredilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

25- Yenişehir İlçesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 284.899,34 m²lik ve Mezitli İlçesindeki 80.000,00 m²lik devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin üzerindeki Ticari İşletmelerin (Büfe, Kır Kahvesi, Restaurant ve Çay Bahçeleri) işletme hakkının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26.maddesi uyarınca Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlere devredilmesi ve bu şirketlerce işletilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

26- İlimiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi ihaleleri için, Belediye Encümenimizce yeni yapılacak kira ihalelerinde İlk Yıl Kira Bedeli 20.000,00-TL ve üzeri olan kiracılar ile kira sözleşmesi devam eden ve 2019-2020 dönemi kira bedeli 20.000,00-TL ve üzeri olan kiracıların kira bedellerinin 1/4'nün yasal süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda geriye kalan kısmın ise 3'er (üç) aylık taksitler halinde 4 (dört) taksitte ödenmesini yine kira sözleşmesine göre Katma Değer Vergisi (KDV) alınacak kiracıların KDV bedelinin peşin olarak alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

27- İlimiz hudutları içerisinde mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait toplam 237 adet gayrimenkulden, hallerde bulunanların 5 (beş), diğerlerinin 10 (on) yıl süreli olarak kiralama işleminin yapılması için Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

28- Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Türkiye ve Polonya arasında Çevre Ortaklığı Projesi hibe almış olup, bahse konu proje kapsamında Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a verilen kurumumuzu temsil ve ilzam, sözleşme dahil gerekli bütün belgeleri imzalama yetkilerinin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER'e devredilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

Yorumlar (0)
banner69
21
açık
Namaz Vakti 22 Mayıs 2022
İmsak 03:44
Güneş 05:22
Öğle 12:43
İkindi 16:32
Akşam 19:54
Yatsı 21:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 37 57
9. Sivasspor 38 54
10. Kasımpaşa 38 53
11. Adana Demirspor 37 52
12. Galatasaray 38 52
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 37 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31