Mersin Tarsus'ta 66.900 m² tarlanın 1/4 hissesi icradan satılıktır (çoklu satış)

Mersin Tarsus'ta 66.900 m² tarlanın 1/4 hissesi icradan satılıktır (çoklu satış)

Tarsus 11.01.2022, 17:09 Mersin Radikal
Mersin Tarsus'ta 66.900 m² tarlanın 1/4 hissesi icradan satılıktır (çoklu satış)

T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2021/3704 ESAS
TAŞINMAZLARIN AÇIK ARTIRMA İLANI

***Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri***
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kumdere Mahallesi/Köyü, Mezarlık Mevkii, 475 Parsel'de bulunan yüzölçümü 66.900,00 m2 olan TARLA vasıflı taşınmazda borçlunun SATIŞA KONU HİSSESİ 1/4 OLUP, aşağıdaki bilgiler 06/10/2021 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Keşif tarihinde taşınmazın üzerinde bulunan buğday anız artıklarından fiilen taşınmaz üzerinde buğday ekimi yapılıp hasat edildiği anlaşılmıştır. Parselin tarımsal açıdan işlenmekte olduğu, meskun mahale Kumdere Mahallesine 2.5 km mesafede, asfalt yola yakın olmadığı görülmüştür. Parsel üstünde herhangi bir yapı, ağaç vb. muktesebat bulunmamaktadır. Parselin etrafı tarım arazileri ile çevrilidir. İlgili parsel bölge olarak kuru tarım bölgesinde olup, bölgede herhangi bir sulama kooperatifi ya da DSİ sulama sistemi bulunmamaktadır. Taşınmazın hâlihazır durumuna göre kuru, toprak yapısının kireçli, çorak yapıda, meyilli tarım arazisi vasfında olduğu, ilgili mahallede DSİ sulama sistemi bulunmadığından ilgili taşınmaz sulanmamaktadır.
Kıymeti : 250.875,00 TL (Borçlunun 1/4 Hissesinin Değeridir)
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında "Kızılmurat Vergi Dairesinin" M. Ö. Vergi İlişiği Kesilmiştir." "A. Y.'ın Vergi İlişiği Kesilmiştir." beyanları bulunmakta olup diğer takyidatları kaydındaki gibidir, başvuru halinde dosyasından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.
1. Satış Günü 23/02/2022 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü 22/03/2022 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kumdere Mahallesi, 474 Parsel'de bulunan yüzölçümü 50.600,00 m2 olan TARLA vasıflı taşınmazın SATIŞA KONU HİSSESİ 1/4 OLUP, aşağıdaki bilgiler 06/10/2021 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Keşif tarihinde taşınmazın üzerinde bulunan buğday anız artıklarından fiilen taşınmaz üzerinde buğday ekimi yapılıp hasat edildiği anlaşılmıştır. Parselin tarımsal açıdan işlenmekte olduğu, meskun mahale Kumdere Mahallesine 2.5 km mesafede asfalt yola yakın olmadığı görülmüştür. Parsel üstünde herhangi bir yapı, ağaç vb muktesebat bulunmamaktadır. Parselin etrafı tarım arazileri ile çevrilidir. İlgili parsel bölge olarak kuru tarım bölgesinde olup, bölgede herhangi bir sulama kooperatifi ya da DSİ sulama sistemi bulunmamaktadır. Taşınmazın hâlihazır durumuna göre kuru, toprak yapısının kireçli, çorak yapıda, meyilli tarım arazisi vasfında olduğu, ilgili mahallede DSİ sulama sistemi bulunmadığından ilgili taşınmaz sulanmamaktadır.
Kıymeti : 189.750,00 TL (Borçlunun 1/4 Hissesinin Değeridir)
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında "Kızılmurat Vergi Dairesinin" M. Ö. Vergi İlişiği Kesilmiştir.""A. Y.'ın Vergi İlişiği Kesilmiştir." beyanları bulunmakta olup diğer takyidatları kaydındaki gibidir, başvuru halinde dosyasından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.
1. Satış Günü 23/02/2022 günü 15:05 - 15:10 arası
2. Satış Günü 22/03/2022 günü 15:05 - 15:10 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN

SATIŞ ŞARTLARI :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci ve ikinci arttırma elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şartıyla elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Her iki arttırımda da böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında Türk Lirası Cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak katılabilecekleri gibi, Tarsus İcra Dairesinin Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR200001500158007289104255 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleye katılmadan önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıcabu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) İhale alıcıları taşınmaz üzerindeki beyanlardan doğan sorumlulukları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir şerhinin bulunması halinde ilgili şerhin kaldırılmasına yönelik tüm iş ve işlemler ihale alıcısına aittir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.Bu kişilerin vekilleri var ise sadece vekillerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir. (T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları )

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/3704 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 03/01/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/913635/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-tarsusta-66-900-m%C2%B2-tarlanin-1-4-hissesi-icradan-satiliktir-coklu-satis-

Kaynak: www.ilan.gov.tr
Yorumlar (0)
banner69
26
açık
Namaz Vakti 22 Mayıs 2022
İmsak 03:44
Güneş 05:22
Öğle 12:43
İkindi 16:32
Akşam 19:54
Yatsı 21:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 37 57
9. Sivasspor 38 54
10. Kasımpaşa 38 53
11. Adana Demirspor 37 52
12. Galatasaray 38 52
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 37 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31