Mersin Tarsus'ta 98 m² 3+1 daire icradan satılıktır

***Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri***

Tarsus 23.09.2021, 17:43 Mersin Radikal
Mersin Tarsus'ta 98 m² 3+1 daire icradan satılıktır

T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2021/505 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

***Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri***

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şehitisak Mahallesi 742 Ada, 7 Parsel,32 Nolu Bağımsız Bölümde bulunan Ana taşınmaz yüzölçümü 858,00 m2 Ana Taşınmaz Niteliği Kargir Apartman 16/588 Arsa Paylı Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken olan taşınmazda TAM paylı olup, aşağıdaki bilgiler 10/04/2021 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.

Kadastro ve İmar Durumu :Tarsus Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yer alan imar paftasından tespit edilmiştir. 1/1000 Tarsus Revizyon İlave Uygulama İmar Planına göre Ayrık Nizam, Ticaret Konut Alanı, E:2.75, Yen çok :25 imar şartlarında kaldığı tespit edilmiştir.

Ruhsat, Yapı Kullanma İzin Belgesi ve Proje Durumu : Tarsus Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ruhsat şubede yapılan araştırmada söz konusu parsel üzerinde yer alan yapılara ait 08.02.1974 tarih 10/31 sayılı yapı ruhsatı olduğu 15.03.1976 tarih 7128 sayılı yapı kullanma izin belgesinin bulunduğu bilgisi alınmıştır. TKGM Portalından 15.03.1976 onaylı mimari projesine ulaşılmıştır. Taşınmazın projesi incelemesi yapılmış olup kat ve konum ve alan olarak onaylı mimari projesi ile uyumlu olduğu görülmüştür.

Taşınmazın Ulaşımı ve Çevresel Özellikleri: Değerleme konusu taşınmaz Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şehitisak Mahallesi, Nene Hatun Caddesi, No: 2,Kat: 7, Daire: 32 adresinde bulunmaktadır. Söz konusu merkezi bir konumda, ilçe merkezinde Atatürk Caddesi üzerinde yer almakta olup taşınmaza ulaşım çeşitli toplu araçları ile ve özel vasıtalar ile sağlanabilmektedir. Bölge genel itibariyle 5-10 katlı yapıların bulunduğu bölgededir. Taşınmazın çevresinde yapılaşma devam etmekte olup bölgede yer alan binaların zemin katları iş yeri veya mesken diğer normal katlar ise mesken olarak kullanılmaktadır. Bölge genel olarak orta gelir grubuna hitap etmektedir. Bölge genelinde belediye ve alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır.

Taşınmazın Özellikleri: Taşınmazın bulunduğu bina ayrık nizamda betonarme karkas inşaat tarzında tek blok halinde inşa edilmiştir. Bina bodrum+ zemin +7 normal kat+ Teras katlıdır. Bodrum katında ortak alanlar, Zemin katında 12 adet işyeri, normal katlarında ise 3'er adet mesken, Teras Katında 2 adet mesken bulunmakta olup binada 35 adet B.B mevcuttur. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı olup asansör bulunmaktadır. Bina girişi batı cepheden olup söz konusu taşınmaz girişe karşıdan bakıldığında arka tafta sol tarafta konumludur. Taşınmazın güneydoğu, kuzeydoğu cephelidir. 3 oda, 1 salon, mutfak, antre, hol, banyo, WC ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Net 98 m2 alanlı, Brüt 115 m2 alanlıdır. İç mekan özellikleri bakımından zemin parke kaplama, duvarlar düz sıva üzeri plastik boya, mutfak tezgahı granit, dolaplar hazır imalat, ıslak hacimlerin zeminleri seramik, duvarları fayans kaplama olup iç kapılar ahşap pencereler PVC doğramadır. Taşınmaz yaklaşık 40 yıllık olup temiz bakımlı ve kullanılabilir durumdadır.

Kıymeti 276.000,00 TL
KDV Oranı KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü 03/11/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü 30/11/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN 

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci ve ikinci arttırma elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şartıyla elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Her iki arttırımda da böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında Türk Lirası Cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak katılabilecekleri gibi, Tarsus İcra Dairesinin Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR200001500158007289104255 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleye katılmadan önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) İhale alıcıları taşınmaz üzerindeki beyanlardan doğan sorumlulukları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir şerhinin bulunması halinde ilgili şerhin kaldırılmasına yönelik tüm iş ve işlemler ihale alıcısına aittir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Bu kişilerin vekilleri var ise sadece vekillerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir. (T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb. ilamları )

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/505 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Yorumlar (0)
banner69
15
açık
Namaz Vakti 24 Ekim 2021
İmsak 05:31
Güneş 06:50
Öğle 12:31
İkindi 15:33
Akşam 18:01
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Konyaspor 10 17
6. Karagümrük 9 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 9 12
11. Gaziantep FK 10 12
12. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
13. Kayserispor 10 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Giresunspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Gençlerbirliği 8 11
11. Menemenspor 10 11
12. İstanbulspor 9 10
13. Denizlispor 9 10
14. Altınordu 9 10
15. Adanaspor 10 9
16. Manisa FK 10 9
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. Brighton 9 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 9 14
9. Arsenal 9 14
10. Wolverhampton 9 13
11. Brentford 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 8 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 9 5
20. Getafe 9 2