Mersin Tarsus'ta 266 m² arsa ve üzerindeki 2 katlı binanın 1/2 hissesi icradan satılıktır

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Tarsus 18.10.2021, 17:27 25.10.2021, 16:23 Mersin Radikal
Mersin Tarsus'ta 266 m² arsa ve üzerindeki 2 katlı binanın 1/2 hissesi icradan satılıktır

T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2019/271 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Mersin İl, Tarsus İlçe, Fevzi Çakmak Mah. 3416 Ada 99 Parsel Beydeğirmeni Civarı Mevkiinde bulunan SATIŞA KONU ARSA VASIFLI TAŞINMAZIN yüzölçümü 266,00 m² dir. Taşınmazın satışa konu hissesi 1/2 olup aşağıdaki bilgiler 23/07/2020 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır. TAŞINMAZ PARSELİN İMAR DURUMU ve ÖZELLİKLERİ: "Bilirkişi raporuna göre; Mersin ili - Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak mahallesi, Beydeğirmeni Civarı ve tapunun 3416 ada 99 nolu parseli olup 266,00-m² miktarlıdır. Ana taşınmazın niteliği ARSA olarak tapuda kayıtlıdır. 3:şahıs tapu maliki M.C. Şadına ½ pay hissesi satılarak paraya çevrilecek olup, kolay satılabilir özelliği vardır.PK Adr: Beydeğirmeni mahallesi 0704 sokak No:36 - TARSUS'tur. Tarsus Belediyesinin 1/1000 Ölçekli onaylı İmar Planında ayrık nizam 5 katlı konut alanına isabet etmektedir. E=1,70 Yençok:15,50 mt.dir. Parselin yol cephesi yol genişlemesine isabet etmektedir. Ada bazında imar verilmiş olup, kadastro parsel halindedir. Alt ve üst yapı hizmetleri tamdır. İlçe merkezine uzaktır. Ulaşım toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır. Eğitim kurumuna, TAŞTİ ye, Belediye Tesislerine, Adliye Sarayı Binası ve TOKİ Evlerine çok yakındır. AVM'lere ve Sağlık Kurumlarına uzaktır. Çevrede oluşan arsa alım-satım m² rayiç bedeli 650,00 TL'dır. 2 KATLI BİNA: Betonarme karkas yapı 2 katlı olup, her katta bir daire vardır. Zemin kat taban oturum alanı 114,00 m² olup, 2 oda-salon-mutfak, wc-banyo ve balkondan ibarettir. Sıvalı-boyalı, yer döşemesi seramik kaplıdır. Islak hacimlerin yerleri seramik-duvarlar fayans kaplıdır. Mutfak tezgahı mermer kaplı, alt ve üst mutfak dolapları sunta üzeri lake boyalıdır. Kapılar ahşap üzeri pinoteks boyalı, pencereler PVC esaslıdır. Dairenin cümle giriş kapısı ahşap kapıdır. Birinci kat taban oturum alanı 114,00 m² olup, 2 oda-salon-mutfak, wc-banyo ve balkondan ibarettir. Sıvalı-boyalı, yer döşemesi seramik kaplıdır. Islak hacimlerin yerleri seramik-duvarlar fayans kaplıdır. Mutfak tezgahı granit mermer kaplı, alt ve üst mutfak dolapları MDF Lam mobilyadır. Kapı ve pencereler PVC esaslı doğramadır. Pencere önleri demir ferforje korkulukludur. Dairenin cümle giriş kapısı hazır çelik kapıdır. Binanın merdiven dairesi sıvalı-boyasız, basamaklar ve sahanlıklar betondur. Merdiven korkulukları takılı değildir. Elektrik ve su abonelikleri ayrı ayrı mevcuttur. Yapı yaklaşık 13-14 yaşlarında olup genel durumuna göre yıpranma payı %15 tir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyet Grubu III-A Yapı Sınıfından olup inşaat m² fiyatı 1.100,00 TL.dır.
DEĞERLENDİRME:
2 Katlı Bina : (114+114) m2 x 1.100,00 TL/m2 x 0,85 = 213.180,00 TL
Arsa : 266,00 m2 x 650,00 TL/m2 172.900,00 TL
TOPLAM 386.080,00 TL
Zirai Değerlendirme; Taşınmaz üzerinde muhtelif yaş ve adetlerde Nar, Limon, İncir, Asma ve Zeytin ağaçları mevcut olup toplamda 6 adet ağaç bulunmakta ve bunların toplam değeri de 2.536,00 TL dir. Fevzi Çakmak Mahallesi Beydeğirmeni civarı Mevkii 3416 ada 99 nolu parselin İnşaat+Arsa+Ziraat toplam bedeli : 386.080,00+2.536,00 = 388.616,00-TL (Üç Yüz Seksen Sekiz Bin Altı Yüz On Altı Lira) olup M.C.Ş.nin satışa esas1/2 hisse bedeli : 388.616,00 x ½ = 194.308,00 TL dir.
İhale katılımcıları bu beyanın doğurduğu tüm hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılacak ve taşınmazın tescili bu beyanlarla yapılacaktır ayrıca tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. Diğer kayıtları kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.

Kıymeti 194.308,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü 23/11/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü 21/12/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat Salonu Tarsus/Mersin

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci ve ikinci arttırma elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şartıyla elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Her iki arttırımda da böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında Türk Lirası Cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak katılabilecekleri gibi, Tarsus İcra Dairesinin Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR200001500158007289104255 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleye katılmadan önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıcabu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) İhale alıcıları taşınmaz üzerindeki beyanlardan doğan sorumlulukları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir şerhinin bulunması halinde ilgili şerhin kaldırılmasına yönelik tüm iş ve işlemler ihale alıcısına aittir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.Bu kişilerin vekilleri var ise sadece vekillerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir. (T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları )

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/271 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/863972/emlak/arsa/mersin-tarsusta-266-m%C2%B2-arsa-ve-uzerindeki-2-katli-binanin-1-2-hissesi-icradan-satiliktir

Kaynak: www.ilan.gov.tr
Yorumlar (0)
banner69
18
kapalı
Namaz Vakti 29 Kasım 2021
İmsak 06:02
Güneş 07:26
Öğle 12:35
İkindi 15:11
Akşam 17:33
Yatsı 18:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Valencia 15 19
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 15 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7