2 KISIM TIBBİ CİHAZ

TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ2 KISIM TIBBİ CİHAZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/702631

1-İdarenin

a) Adresi

:

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 YENİŞEHİR/MERSİN

b) Telefon ve faks numarası

:

3242410000 - 3242410055

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 KISIM TIBBİ CİHAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

MEÜ Hastanesi Özel Bütçe Satınalma Birimi Çiftlikköy Kampüsü 34. Cadde YENİŞEHİR MERSİN

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZASINA MÜTEAKİP 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

MEÜ Hastanesi Konferans Salonu Zemin Kat Çiftlikköy Kampüsü 34. Cadde YENİŞEHİR MERSİN

b) Tarihi ve saati

:

08.12.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin teklif verdikleri malzemeler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde yer alan hükümler gereği "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" ne sahip olmalı ve bu belgeyi ihalede sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a-) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b-) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Kapasite Raporu,
c-) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç-) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün deneyim belgesi,
d-) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer - Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e-) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1-) Teklif edilecek tüm cihazlar tüm bileşenleri, aksesuarları, ve ek sistemleri ile birlikte yedek parça ve bakım onarım hizmetleri dahil ücretsiz en az 2 (iki) yıl garantili olmalı, garanti süresinin bitiminden itibaren de ücreti mukabilinde 10 (On) yıl boyunca yedek parça ve servis sağlama garantili olmalıdır. Bu garantiler hem istekli hem de üretici firma tarafından ayrı ayrı verilmeli ve ihalede sunulmalıdır.
2-) İstekliler, teklif edecekleri cihaza ait tüm yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerin Döviz bazında fiyatlarını ihalede sunacaklardır. Yedek parça, aksesuar ve sarf malzeme listesinde belirtilemeyen tüm yedek parça, aksesuar ve sarf malzemeler yüklenici tarafından ücretsiz karşılanır.
3-) İstekliler, garanti süresi bitiminden sonra yıllık yedek parça bakım-onarım tekliflerini, teklif ettikleri cihazın bedelinin, parça hariç % 3' ünden ve parça dahil % 6’sından fazla olmamak üzere, ihalede sunacaklardır.

4.3.3.

4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

a-) İsteklilerin teklif verdikleri kalemler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) veya Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamında ise bu ürünlerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve bu ürünlerin kayıt işlemlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanmış olması gerekmektedir. İstekliler, ihtiyaç listesinde belirtilen ve teklif ettikleri malzemeleri (malzeme, set veya ünitelerde yer alan ve teknik şartnamelerde belirtilen bütün malzeme, yedek parça, aksesuar ve sarf malzemeler dahil) liste halinde karşısına da Ürün Takip Sistemi' nde (ÜTS) kayıtlı Barkod Numaralarını belirterek (Kapsam dışı ise kapsam dışı olduklarını da belirterek) teklif mektubu eki olarak ihalede sunmak zorundadır. Listede belirtilen malzemeler veya Ürün Takip Sistemi' nde (ÜTS) kayıtlı Barkod Numaraları eksik belirtilen ya da ihtiyaç listesine ilişkin Barkod numaraları liste halinde verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca isteklilerin bu durumu tevsik etmek üzere ürünlerin barkod (ürün) numarasını gösteren ÜTS' nin internet sitesinden aldıkları belgeleri ihalede sunmaları gerekmektedir.
b-) İsteklilerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması zorunludur. İstekliler, teklif verdikleri ürünlerin imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) değilse, ürünün imalatçısının veya ithalatçısının bayisi olarak ÜTS’ye kayıtlı olmak zorundadır. İstekliler bayi olarak ÜTS’ye kayıtlı olduğunu tevsik eden ve ÜTS’ nin internet sitesinden almış oldukları belgeleri ihalede sunacaklardır. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden veya ÜTS’ nin internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda ihale tarihi ve sözleşme tarihi itibariyle bayilik kaydı bulunmayan isteklilerin o kalemlere ilişkin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c-)İstekliler tarafından teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında değil ise Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş beyanı ihalede sunacaklardır.
ç-) Ayrıca üzerinde ihale kesinleşen istekliler, sözleşmeye gelirken www.titubb.org adresinde yer alan İhale Bildirim Yazılımı (İBY) programını kullanarak üzerinde kesinleşen kalemlerin UBB Barkod Numaralarını ve fiyatlarını içeren XML dosyasını oluşturacak, oluşturduğu bu dosyayı CD`e kaydederek, CD yi sözleşme evrakları ile birlikte teslim edecektir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-) İstekliler, teklif edecekleri malzemelere ilişkin katalog, doküman v.b belgeleri teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
2-) İstekliler, teknik şartnamenin maddelerine sırasıyla cevap veren "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” ni teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Bu belgede yer alan cevapları orjinal katalog, doküman v.b. de madde sırasıyla gösterilecek ve uygunluk belgesi ile orijinal katolog, doküman v.b. belgelerde yer alan bilgileri ile aynı olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3-)İdare gerek gördüğü takdirde demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon istenildiği takdirde teklifler demonstrasyon sonucuna göre değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEÜ Hastanesi Özel Bütçe Satınalma Birimi Çiftlikköy Kampüsü 34. Cadde YENİŞEHİR MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/882707/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/tibbi-cihaz-satin-alinacaktir