Mersin Büyükşehir Belediyesi Park Ve Bahçeler Daire Başkanlığı Peyzaj Sahaları Tanzim İşleri Yaptırılacaktır

Mersin İl Geneli Park ve Yeşil Alanlarda, Yenileme ve Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yaşam 08.10.2021, 10:43 Mersin Radikal
Mersin Büyükşehir Belediyesi Park Ve Bahçeler Daire Başkanlığı Peyzaj Sahaları Tanzim İşleri Yaptırılacaktır

PEYZAJ SAHALARI TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRE BAŞKANLIĞI


Mersin İl Geneli Park ve Yeşil Alanlarda, Yenileme ve Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2021/614980

1-İdarenin
a) Adresi : Çankaya Mah. İstiklal Cd. MBB Ek Hizmet Binası A Blok Kat : 3 33000 AKDENİZ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3245332001 - 3242317834
c) Elektronik Posta Adresi : bimer.parkvebahceler@mersin.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mersin İl Genelinde Yaklaşık 100km Otomatik Sulama Sistemi, Atatürk Parkı, Kültür Park ve Yaklaşık 400.000m2’lik Alanı Kapsayan İl Genelindeki Parklar ve Orta Refüjler Gibi Yeşil Alanların Yenileme ve Yapım İşi (858 kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Mersin Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sorumluluk Alanları
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 700 (YediYüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çankaya Mah. İstiklal Cad. MBB Ek Hizmet Binası A Blok Kat:3 Akdeniz / MERSİN
b) Tarihi ve saati : 09.11.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer iş grupları listesinde yer alan  A-XVIII GRUP SAHA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Peyzaj Mimarlığı


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “Fiyat Puanı” ile “Fiyat Dışı Unsur Puanı” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
Teklif Puanı= Fiyat Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
A.1. Fiyat Puanı:
“Fiyat Puanı” 40 puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen “Geçerli En Düşük Toplam Teklif Fiyatı” sahibi istekli 40 puan alacak olup, diğer isteklilere ait;
Fiyat Puanı= [(Geçerli En Düşük Toplam Teklif Fiyatı) / (İsteklinin Toplam Teklif Fiyatı)] x 40
formülü ile hesaplanacaktır.
A.2.Fiyat Dışı Unsur Puanı:
“Fiyat Dışı Unsur Puanı” 60 puan üzerinden yapılacaktır.
Fiyat dışı unsur puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No Poz No İş Kalemi Adı Birim Puanı
1 ÖBF.04 Çok çıkışlı döner nozullu spray sprinkler  Adet 4
2 ÖBF.23 Rotor tip sprinkler  (1 ½”)  Adet 4
3 MBB.P7 Tartan zemin, koşu yolu vb. imalatların yapımı için kiremit irmiği temin edilmesi, serilmesi ve sıkıştırılması  Metreküp 4
4 MBB.P20 Her Türlü Beton, Parke, Asfalt ve Doğal Taş Zemine, Zemin Kaplama, Renklendirme ve Koruma Boyası Yapılması  Metrekare 5
5 MBB.P26 Sac Lazer Kesim Ağaç Altı Izgara Temini ve Montajı Adet 4
6 MBB.P27 Galvaniz Sac Bordür (4 mm - Saplamalı) Temini ve Yerine Döşenmesi Metre 4
7 MBB.P28 Galvaniz Sac Bordür (4 mm - Betona Monte) Temini ve Yerine Döşenmesi  Metre 3
8 MBB.P29 Engelli Karosu Yapılması  Adet 3
9 MBB.P31 Çim Tohumu Temini ve Çim Alanın Ekilmesi  Dekar 5
10 MBB.P41 Sergi alanı yapılacak alanlara çapı 2,50 - 4,00 cm arası dolomit (dekoratif taş) malzeme serilmesi Metreküp 4
11 MBB.P44 Ağaç Altı Kompozit Izgara 800x800x40mm  Adet 3
12 MBB.P46 Kullanma Suyu Amaçlı Sondaj Kuyusu Açımı  Metre 5
13 MBB.P65 60x80x4cm Koyu Bazalt Agregalı Terrazzo-Patinato (P-125) ile Zemin Döşemesi Yapılması  Metrekare 4
14 MBB.P67 8cm lik Begonit Kumlama Parke Taşı İle Zemin Döşemesi Yapılması  Metrekare 4
15 MBB.P69 Yapıştırma Engelli Zemini Temini ve Döşenmesi  Adet 4

Yaklaşık Maliyet Oranı (YMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen kalemin, yaklaşık maliyetteki fiyatının yaklaşık maliyete oranıdır.
Teklif Maliyet Oranı (TMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen kalemin, teklif fiyatının toplam teklif fiyatına oranıdır.
Yaklaşık Maliyet Oranından Sapma (YMOS)= [ 1 - (TMO/YMO) ] x 100
Yukarıdaki formül ile elde edilen değer -15 ≤ YMOS ≤ +15 olması durumunda teklif edilen birim fiyat için karşısında yazılı olan puan verilecektir. Bu aralık dışında kalan iş kalemleri için puan verilmeyecektir. Tabloda verilen tüm fiyat dışı unsur olarak belirtilen iş kalemleri için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır. Bu puanların toplamı İsteklinin “Fiyat Dışı Unsur Puanı” olacaktır.
FDTF: Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli
ETF: Toplam Puanı En Yüksek İstekliye Ait Teklif Bedeli
ETP: En yüksek Teklif Puanı
TTP: İsteklinin Toplam Puanı
FDTF = (ETF) x (ETP / TTP) formülü ile hesaplanacaktır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çankaya Mah. İstiklal Cad. MBB Ek Hizmet Binası A Blok Kat:3 Akdeniz / MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Yorumlar (0)
banner69
20
kapalı
Namaz Vakti 28 Ekim 2021
İmsak 05:34
Güneş 06:54
Öğle 12:30
İkindi 15:29
Akşam 17:57
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 21
2. Sevilla 10 21
3. Real Betis 11 21
4. Real Sociedad 10 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Osasuna 11 19
7. Atletico Madrid 9 18
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2