Mersin Üniversitesi Akaryakıt Satın Alınacaktır

Akaryakıt (Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Yaşam 30.09.2021, 17:46 Mersin Radikal
Mersin Üniversitesi  Akaryakıt Satın Alınacaktır

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Akaryakıt (Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/592716

1-İdarenin
a) Adresi : Çiftlikköy Kampusu YENİŞEHİR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3243610001 - 3243610031
c) Elektronik Posta Adresi : imid@mersin.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 35.000 litre Motorin 125.000 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Mersin Üniversitesi Mersin Şehir Merkezinde yer alan Çiftlikköy, Yenişehir ve Tece Kampüsleri ile Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık ve Anamur ilçelerinde yer alan hizmet binalarımızda bulunan Jeneratörlere mobil akaryakıt tankerleri ile ve Üniversitemiz resmi hizmet araçlarına OYAS vasıtası ile söz konusu akaryakıt ürünleri teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Malım teslim tarihi sözleşmenin imzasına müteakip 01/01/2022 tarihinde başlar 31/12/2022 tarihine kadar Mersin Üniversitesi Mersin Şehir Merkezinde yer alan Çiftlikköy, Yenişehir ve Tece Kampüsleri ile Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık ve Anamur ilçelerinde yer alan hizmet binalarımızda bulunan Jeneratörlere mobil akaryakıt tankerleri ile ve Üniversitemiz resmi hizmet araçlarına OYAS vasıtası ile söz konusu akaryakıt ürünleri teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 27.10.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler:
a) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise: EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini yada idarece usulüne uygun olarak onaylanmış ve "Aslı Gibidir" şerhi taşıyan örneğini teklif kapsamında sunmak zorundadır.

b) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise: Bayilik lisansının aslını veya noter tasdikli suretini ya da idarece usulüne uygun olarak onaylanmış ve "Aslı Gibidir" şerhi taşıyan örneğini veya bayisi olduğuna dair EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından dağıtıcı lisansı bulunan dağıtım şirketi ile yapmış olduğu (sözleşme süresince geçerli olan) satış sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini ya da idarece usulüne uygun olarak onaylanmış ve "Aslı Gibidir" şerhi taşıyan örneğini teklif kapsamında sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Özel veya Resmi Kurumlara otomatik yakıt alma sistemi (OYAS ) ile akaryakıt ürünleri verme işini tamamlamış örnek uygulamalar benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınacaktır.
Akaryakıt İstasyonunun İdaremiz Araç Kademe Binasına olan uzaklığı akaryakıt alımında araçların gidiş gelişleri esnasında maliyet oluşturacağından, aşağıdaki kriterlere göre fiyat dışı unsur hesaplanacaktır.
Fiyat dışı unsurlardan km. cinsinden Akaryakıt İstasyonunun İdaremize olan uzaklığı İdaremizce belirlenen 0,0025 kat sayısı ile çarpılarak toplam fiyatı etkileyecek kat sayı bulunacak ve kat sayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır. Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır.

A) Teklif değerlendirilmesinde kullanılacak olan aşağıda yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirilmeye esas teklif toplam fiyat;
B) Teklif edilen toplam fiyat;
C) Akaryakıt İstasyonunun km. cinsinden İdareye uzaklığı;
D) Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir km. için arttıran kat sayı İdaremizce 0,0025 olarak kabul edilmiştir Teklif Edilen Toplam Fiyat için; A=B*((C*D)+1) Formülü kullanılarak ihale Dokümanında bulunan uygun bedel tespit hesap tablosu doldurulacak ve teklif zarfı içerisine konulacaktır. İstekli tarafından belirtilen istasyon ile idaremiz arasındaki uzaklık, Gerek görülmesi halinde idaremizce de ölçülecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir / MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


 

Yorumlar (0)
banner69
Namaz Vakti 31 Mart 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 28 60
2. Eyüpspor 28 53
3. Rizespor 27 52
4. Sakaryaspor 28 52
5. Pendikspor 27 50
6. Keçiörengücü 28 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Manisa FK 27 42
9. Göztepe 27 41
10. Boluspor 27 41
11. Bandırmaspor 27 40
12. Altay 28 28
13. Tuzlaspor 27 28
14. Erzurumspor 27 25
15. Adanaspor 28 25
16. Altınordu 27 23
17. Gençlerbirliği 27 21
18. Denizlispor 28 17
19. Yeni Malatyaspor 28 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13