Mersin Üniversitesi Akaryakıt Satın Alınacaktır

Akaryakıt (Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Yaşam 30.09.2021, 17:46 Mersin Radikal
Mersin Üniversitesi  Akaryakıt Satın Alınacaktır

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Akaryakıt (Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/592716

1-İdarenin
a) Adresi : Çiftlikköy Kampusu YENİŞEHİR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3243610001 - 3243610031
c) Elektronik Posta Adresi : imid@mersin.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 35.000 litre Motorin 125.000 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Mersin Üniversitesi Mersin Şehir Merkezinde yer alan Çiftlikköy, Yenişehir ve Tece Kampüsleri ile Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık ve Anamur ilçelerinde yer alan hizmet binalarımızda bulunan Jeneratörlere mobil akaryakıt tankerleri ile ve Üniversitemiz resmi hizmet araçlarına OYAS vasıtası ile söz konusu akaryakıt ürünleri teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Malım teslim tarihi sözleşmenin imzasına müteakip 01/01/2022 tarihinde başlar 31/12/2022 tarihine kadar Mersin Üniversitesi Mersin Şehir Merkezinde yer alan Çiftlikköy, Yenişehir ve Tece Kampüsleri ile Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık ve Anamur ilçelerinde yer alan hizmet binalarımızda bulunan Jeneratörlere mobil akaryakıt tankerleri ile ve Üniversitemiz resmi hizmet araçlarına OYAS vasıtası ile söz konusu akaryakıt ürünleri teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 27.10.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler:
a) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise: EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini yada idarece usulüne uygun olarak onaylanmış ve "Aslı Gibidir" şerhi taşıyan örneğini teklif kapsamında sunmak zorundadır.

b) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise: Bayilik lisansının aslını veya noter tasdikli suretini ya da idarece usulüne uygun olarak onaylanmış ve "Aslı Gibidir" şerhi taşıyan örneğini veya bayisi olduğuna dair EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından dağıtıcı lisansı bulunan dağıtım şirketi ile yapmış olduğu (sözleşme süresince geçerli olan) satış sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini ya da idarece usulüne uygun olarak onaylanmış ve "Aslı Gibidir" şerhi taşıyan örneğini teklif kapsamında sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Özel veya Resmi Kurumlara otomatik yakıt alma sistemi (OYAS ) ile akaryakıt ürünleri verme işini tamamlamış örnek uygulamalar benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınacaktır.
Akaryakıt İstasyonunun İdaremiz Araç Kademe Binasına olan uzaklığı akaryakıt alımında araçların gidiş gelişleri esnasında maliyet oluşturacağından, aşağıdaki kriterlere göre fiyat dışı unsur hesaplanacaktır.
Fiyat dışı unsurlardan km. cinsinden Akaryakıt İstasyonunun İdaremize olan uzaklığı İdaremizce belirlenen 0,0025 kat sayısı ile çarpılarak toplam fiyatı etkileyecek kat sayı bulunacak ve kat sayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır. Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır.

A) Teklif değerlendirilmesinde kullanılacak olan aşağıda yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirilmeye esas teklif toplam fiyat;
B) Teklif edilen toplam fiyat;
C) Akaryakıt İstasyonunun km. cinsinden İdareye uzaklığı;
D) Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir km. için arttıran kat sayı İdaremizce 0,0025 olarak kabul edilmiştir Teklif Edilen Toplam Fiyat için; A=B*((C*D)+1) Formülü kullanılarak ihale Dokümanında bulunan uygun bedel tespit hesap tablosu doldurulacak ve teklif zarfı içerisine konulacaktır. İstekli tarafından belirtilen istasyon ile idaremiz arasındaki uzaklık, Gerek görülmesi halinde idaremizce de ölçülecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir / MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


 

Yorumlar (0)
banner69
5
hafif yağmur
Namaz Vakti 23 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Adana Demirspor 23 37
4. Fenerbahçe 23 37
5. Beşiktaş 23 36
6. Alanyaspor 22 35
7. Hatayspor 22 35
8. Başakşehir 22 34
9. Sivasspor 23 31
10. Kayserispor 22 31
11. Gaziantep FK 21 31
12. Karagümrük 23 30
13. Göztepe 23 27
14. Galatasaray 22 27
15. Giresunspor 22 26
16. Kasımpaşa 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 20 38
4. İstanbulspor 21 36
5. Eyüpspor 20 36
6. Bandırmaspor 20 33
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 20 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Gençlerbirliği 21 26
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 21 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Tottenham 19 36
7. Arsenal 20 35
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 21 29
10. Aston Villa 21 26
11. Leicester City 19 25
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 21 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Villarreal 22 32
7. Barcelona 20 32
8. Rayo Vallecano 20 31
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Celta Vigo 22 27
12. Espanyol 22 27
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 21 17
20. Levante 21 11