Sıcak karışım asfalt kaplanarak projeli yol oluşturulması işi yaptırılacaktır

Belediyemiz sınırları içerisinde ; alt yapısı tamamlanmış imar yollarının duyargalı finişher ile sıcak karışım asfalt kaplanarak projeli yol oluşturulması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yenişehir 05.10.2021, 18:07 Mersin Radikal
Sıcak karışım asfalt kaplanarak projeli yol oluşturulması işi yaptırılacaktır

YENİŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Belediyemiz sınırları içerisinde ; alt yapısı tamamlanmış imar yollarının duyargalı finişher ile sıcak karışım asfalt kaplanarak projeli yol oluşturulması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2021/600140

1-İdarenin
a) Adresi : HÜRRİYET MAHALLESİ 1702 SOK. NO:41 YENİŞEHİR BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI 33120 YENİŞEHİR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3243273300 - 3243276377a
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@yenisehir-bld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20000 ton asfalt 26000 ton temel malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Mersin Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Limonluk Mahallesi Vali Hüseyin AKSOY Caddesi No:3'de bulunan Mersin Yenişehir Belediyesi hizmet binası Nikah salonu
b) Tarihi ve saati : 25.10.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işe ait tebliğde yeralan A V  grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
inşaat mühendisi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme: “Fiyat puanı” ile “Kalite ve teknik değer nitelik puanı” olmak üzere 2 kısımda yapılacaktır.
A – Fiyat Puanı (FP: 50 Puan)
Fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanlarıFP= (Fmin / F) / x 50 formülü ile hesaplanacaktır.
Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın 2 ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde;
FP: İsteklinin fiyat puanı
Fmin: Geçerli teklifler içinde, istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.
B- Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması (KTDNP: 50 Puan)
B.1 Kalite Nitelik Puanı:(KNP: 35 Puan)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması 35 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Kalite nitelik puanlaması için örnek:
ÖBF-1 İş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 50,00 TL,
İsteklinin toplam teklif fiyatı( F) : 2.000,00 TL olsun,
Y (% oran)= (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100(50/2.000) x 100 = 2,50
Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı
% 61,45 ile % 75,10 arasında olmadığı için puan alamayacaktır.
EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYATDIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI TABLOSU

İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (Y) oranı Verilecek kalite nitelik puanı (KNP)
ÖBF-01 SICAK KARIŞIM ASFALT AŞINMA TABAKASI HAZIRLANMASI ve İMAR YOLLARINA NAKLİNİN YAPILMASI İŞİ. %61,45'ya (eşit) ile %75,10'e (eşit) ve arasında ise 12
ÖBF-02 SICAK KARIŞIM ASFALT KAPLAMA , SATHİ KAPLAMA VE BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YENİ AÇILACAK  İMAR YOLLARININ 0-1 (0-25 MM ) TEMEL MALZEMESİ SERİLİP SIKIŞTIRILMASI İŞİ. %9,60'a (eşit) ile %11,73'ya (eşit) ve arasında ise 6
ÖBF-03 SICAK KARIŞIM ASFALT KAPLAMA , SATHİ KAPLAMA VE BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YENİ AÇILACAK YOLLARIN HER TÜRLÜ KAZISININ YAPILARAK DOLGUYA HAZIRLANMASI İŞİ. %2,37'e (eşit) ile %2,90'a (eşit) ve arasında ise 2
ÖBF-04 İKİ TABAKA EMİSYONLU ASFALT YAPILMASI %3,76'e (eşit) ile %4,60'e (eşit) ve arasında ise 5
ÖBF-05 ASFALT KAZIMA MAKİNASI İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI VE NAKLİNİN YAPILMASI İŞİ. %2,34'e (eşit) ile %2,86'ye (eşit) ve arasında ise 4
ÖBF-06 PLENT ALTI ASFALT TEMİNİ %5,93'e (eşit) ile %7,25'ye (eşit) ve arasında ise 6

B.2 Teknik Değer Nitelik Puanı: (TDNP: 5 Puan)
İsteklinin Kamu Kurumlarına karşı yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içerisinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan ve güncel tutarı 2.000.000,00 TL’den büyük A-5 grubu 1 iş için 5 puan, 2 ve üzeri iş için 10 tam puan verilecektir.
İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda teknik değer nitelik puanı hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra pilot ortağın puanı 0,80 , özel ortağın puanı 0,20 oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait teknik değer nitelik puanı ortakların yukarıda belirtilen oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.
B.3 Güncel Nakliye Bedeli Puanı: (GNBP: 10 Puan)
Nakliye bedeli puanlaması:4734 Sayılı kamu ihale kanununun Temel İlkeler başlıklı 5. Maddesi gereğince idarelerin ‘’ihtiyaçlarını uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduklarından bu iş kapsamında bir kısım asfaltın idaremizin kendi araçları ile asfalt üretim tesisinden alınarak Yenişehir İlçesi sınırları dahilinde tüm ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda yine kendi ekipleri ile hizmet götüreceğinden ek nakliye maliyetine ve süre kaybının sebep olacağı zararlardan kaçınmak sebebi ile idaremize ait YENİŞEHİR İLÇESİ DENİZ MAH. YENİŞEHİR BELEDİYESİ KANTARI merkez alınarak devlet yolu ile en fazla 60 km mesafede faal olan ve bu iş kapsamında kullanılacak asfalt plentine ait mesafe, adres, ada, pafta, parsel veya koordinat bilgilerini içeren kapasite raporu veya bu bilgileri içeren resmi ve onaylı bir belge ile  teklifleri ekinde idareye sunacaktır.
Teklif kapsamında: Asfalt üretimi yapılacak tesisin açık adresinin belgelendirilmesi koşulu ile puanlamada kullanılması öngörülen fiyat dışı unsur olup YENİŞEHİR İLÇESİ DENİZ MAH. YENİŞEHİR BELEDİYESİ KANTARI merkez alınarak en fazla 60 km devlet yolu mesafe dışında kalan üretim tesislerine puan verilmeyecektir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriterleri sağlanabilir.
Tekliflerin değerlendirilmesinde geçerli teklif veren istekliler arasında;Karayolları Genel Müdürlüğünün  07.005/K ve 07.006/K Poz numaralı kazıdan başka inşaat malzemelerinin taşınmasında kullanılan nakliye formüllerine göre asfalt alımı yapılacak isteklinin asfalt üretim  tesisinin YENİŞEHİR İLÇESİ DENİZ MAH. YENİŞEHİR BELEDİYESİ KANTARIalanına olan mesafesi göz önünde bulundurularak en avantajlı nakliye bedeli belirlenecektir.
 
10.000 m veya 10.000 m den az mesafeler için 1 ton malzeme taşıma maliyeti:
07.005/K: Kazıdan başka İnşaat malzemelerinin taşınması (10.000 m’ ye kadar)
F= 1,25×K×0,00017×√M×A=………TL/ton
K: (K=427) Rayiç cetveline yazılı Her cins ve tonajda motorlu araç için taşıma katsayısıdır.
M: Açık adresi teklif kapsamında sunulan asfalt plenti ile müdürlüğümüz adresi arasındaki  taşıma yolunun metre cinsinden taşıma mesafesidir.
A: 1,00 alınarak değerlendirme yapılacaktır.
10.000 m den FAZLA mesafeler için 1 ton malzeme taşıma maliyeti:
07.006/K: Kazıdan başka İnşaat malzemelerinin taşınması (10.000 m’ den fazla)
F=1,25×K×(0,0007×M+0,01)×A=….. TL/ton
K:(K=427) Rayiç cetvelinde yazılı Her cins ve tonajda motorlu araç için taşıma katsayısıdır.
M:Açık adresi teklif kapsamında sunulan asfalt plenti ile müdürlüğümüz adresi arasındaki taşıma yolunun kilometre cinsinden taşıma mesafesidir.
A:1,00 alınarak değerlendirme yapılacaktır.
Nakliye Bedeli:F×3.000 ton=….TL olarak belirlenecektir.
 
Teklif veren isteklilerden iki tanesinden;
Birinin asfalt üretim tesisinin Müdürlüğümüze uzaklığı 9.000 m (M1=9000M) olsun bu durumda 07.005/K pozu kullanılarak güncel nakliye bedeli;
F= 1,25×K× 0,00017×√M1×A=….TL/ton
Nakliye Bedeli= F×3.000 ton=…..TL=>
Nakliye Bedeli= 1,25×K×0,00017×√M1×A TL/ton ×3.000ton=
Güncel nakliye bedeli=1,25×K×0,00017×√M1×A TL/ton × 3.000 ton =….TL=>
Güncel nakliye bedeli =1,25×427×0,00017×(9,000) ½ ×1,00 TL/ton×3.000ton=>25.824,35 TL
Diğerinin asfalt üretim tesisinin müdürlüğümüze uzaklığı 11.000 m (M2=11 km) olsun bu durumda 07.006/K pozu kullanılarak güncel nakliye bedeli;
F=1,25×K×(0,0007×M2+0,01)×A=…… TL/ton
Nakliye Bedeli =F×3.000 ton=…..TL=>
Güncel Nakliye Bedeli =1,25×K×(0,0007×M2+0,01)×A   TL/ton×3.000ton=…..TL=>
GüncelNakliyeBedeli=1,25×427×(0,0007×11+0,01)×1,00 TL/ton×3.000ton=28.342,13 TL=>
Güncel nakliye bedeli puanlaması 15 tam puan üzerinden yapılacaktır. İlgili kısım için geçerli teklif veren istekliler arasında yukarıdaki formüle göre güncel nakliye bedeli tespit edilen en düşük güncel nakliye bedeli sahibi istekli 15 puan alacak olup, diğer isteklilere ait güncel nakliye bedeli puanları;
GNBP=(GNB min/GNB) x 15 FORMÜLÜ İLE HESAPLANACAKTIR.
Bu formülde;
GNBP:Güncel nakliye bedeli puanını,
GNB min: İlgili kısım için geçerli teklifler arasında tespit edilen en düşük güncel nakliye bedeli,
GNB:İsteklinin ilgili kısmına ait güncel nakliye bedelini, ifade eder.
 
Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı:
Kalite Nitelik Puanı (KNP), Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) ve Güncel Nakliye Bedeli Puanı (GNBP) toplamıdır.
KTDNP= KNP+TDNP+GNBP
 
Toplam Puan:
Fiyat Puanı (FP) ile Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı(KTDNP) toplamıdır.
TP= FP+KTDNP
 
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif:
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Toplam Puanı (TP) en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Limonluk Mahallesi Vali Hüseyin AKSOY Caddesi No:3'de bulunan Mersin Yenişehir Belediyesi hizmet binası Nikah salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Yorumlar (0)
banner69
19
kapalı
Namaz Vakti 28 Ekim 2021
İmsak 05:34
Güneş 06:54
Öğle 12:30
İkindi 15:29
Akşam 17:57
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 21
2. Sevilla 10 21
3. Real Betis 11 21
4. Real Sociedad 10 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Osasuna 11 19
7. Atletico Madrid 9 18
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2