KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 5 (Mersin) Bölge Müdürlüğü 51 (Silifke) ve 52 (Mersin) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım ,Yapım ve Onarımı ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2021/703413

1-İdarenin

a) Adresi

:

Karayollari 5.Bölge Müdürlügü G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN

b) Telefon ve faks numarası

:

3242413000 - 3242414383

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1036 km Yol Bakım ve Onarımı ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Karayolları 5(Mersin) Bölge Müdürlüğü 51(Silifke) ve 52(Mersin) Şube Şeflikleri Yollarında

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 1096 (BinDoksanAltı) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu/ MERSİN

b) Tarihi ve saati

:

06.12.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A / V grubu işler ile bu gruba ait onarım işleri ve/veya 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinin 2.7.maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3.maddesine istinaden "Kar ve Buz Mücadelesi işleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı”, “kalite nitelik“ ve “teknik değer nitelik” olmak üzere üç kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı (ihalenin birim fiyatlı kısmına ait birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı ile anahtar teslim götürü bedel kısmı için istekli tarafından teklif edilen bedelin toplamıdır),
ifade eder.
A.2. Kalite nitelik puanlaması
Kalite nitelik puanlaması 49 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO

İŞ KALEMİ/ İŞ GRUBU NO

MİN TEKLİF ORANI(%)

MAX TEKLİF ORANI (%)

PUAN

1

Teklifin anahtar teslim götürü kısmı(KGM/BAKIM)

26,6

44,3

17,4

2

KGM/YAMA

6,8

11,3

4,4

3

KGM/SERİM

5,9

9,8

3,8

4

KGM/HSYTEM

7,4

12,3

4,9

5

KGM/HENDEK

6,5

10,8

4,3

6

KGM/SÜP

9

15

5,9

7

KGM/YOB

4

6,7

2,6

8

KGM/KAMÇAL

1,5

2,6

1

9

KGM/KAMTEM

2,2

3,7

1,4

10

KGM/GRYTEM

2,5

4,1

1,6

11

İŞ GRUBU 1

2,6

4,4

1,7

TOPLAM

49

*İş Grubu 1’i oluşturan iş kalemleri: KGM/YÜKTEM , KGM/GRYÇAL , KGM/HYL , KGM/YÜKÇAL
A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine* oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine* oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3. Anahtar teslim götürü kısmı için ise anahtar teslim götürü kısmı için verilen teklif tutarlarının toplam tekliflerine* oranının anahtar teslim götürü kısmı için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
*Toplam Teklif : ihalenin birim fiyatlı kısmına ait birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı ile anahtar teslim götürü bedel kısmı için istekli tarafından teklif edilen bedelin toplamıdır
A.2.4. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.5. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları/teklifin anahtar teslim götürü kısmı için puan alamayacaklardır.
A.2.6. Kalite nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu/teklifin anahtar teslim götürü kısmı için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Teknik değer nitelik puanlaması
Teknik değer nitelik puanlaması 1 tam puan üzerinden yapılacaktır.
A.3.1. Kendi malı tesis, makine, ekipman, teçhizat puanlanması
A.3.1.1. Kendi malı tesis, makine, ekipman, teçhizat puanlaması 1 tam puan üzerinden yapılacaktır.
A.3.1.2. Geçerli teklif veren isteklilere ait kendi malı tesis, makine, ekipman, teçhizat puanlanması konu tesis, makine, ekipman, teçhizat aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI (1P)

S.N

CİNSİ VE ÇEŞİDİ

ARAÇ MAKİNE TESCİL BELGESİ VE
ARAÇ TANITIM KARTINDA BELGELENECEK ÖZELLİKLER

ASGARİ MODEL YILI

ADET

PUAN

1

Greyder

En az 140 Hp gücünde

2010

2

0,30

2

Kamyon (Kar mücadelesi pozu içinde tanımlı)

En az 290 Hp gücünde 6x4 Ön Kar Bıçağı-Tuz Serpici ve ekipmanı monteli

2013

3

0,30

3

Yol Bakım Ekibi Aracı

Araç motoru 1900 CC ve üzeri, açık metal kasalı, min 1100 kg istiap haddi, çift kabinli, kasa uzunluğu min 2.00 m

2017

1

0,1

4

Silindir

En az 2,5 tonluk Vibrasyonlu Kombine veya Demir Bandajlı Bakım Silindiri ve Römorku

2013

1

0,1

5

Vakumlu Süpürge

Takriben 130 Hp + 81 Hp vakum gücünde, 6 m³ çöp kapasiteli, 1.500 Lt su tanklı

2013

1

0,1

6

Yama Robotu

6 m3 kapasiteli

2013

1

0,1

TOPLAM

1

A.3.1.3. 1 sıra numaralı tesis, makine, ekipman, teçhizat için puan 2 adet için verilmiş olup; isteklilerin 1 adedi için belgelerini sunmaları halinde 0,15 puan üzerinden değerlendirme yapılır. 2 sıra numaralı tesis, makine, ekipman, teçhizat için puan 3 adet için verilmiş olup; isteklilerin 1 adedi için belgelerini sunmaları halinde 0,1 puan üzerinden değerlendirme yapılır.
A.3.1.4. İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
A.3.1.5. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.
A.3.1.6. İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.
A.3.1.7. Teknik değer nitelik puanı her bir kendi malı tesis, makine, ekipman, teçhizat için verilen puanların toplamıdır.
A.4. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite nitelik puanı ve teknik değer nitelik puanın toplamıdır.
A.5. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu/ MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini,
51(Silifke) Şube 661 km ve 52(Mersin) Şube 375 km olmak üzere toplam 1036 km yolun 36 ay süre ile Muhtelif Bakım ve Trafik Güvenliği İşlerinin yapılması Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete Tarih: 04.12.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29552 ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.
35.000 km Yol Sathının, Bordür Ve Otokorkuluk Dipleri İle Tretuvarların Makine ve Elle Süpürülmesi , 40.000 m3 Hidrolik Sanat Yapılarının Temizliği Ve Bakımı ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan Miktarlar Kadar Diğer İşler. iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete Tarih: 04.12.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29552

https://www.ilan.gov.tr/ilan/882752/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/mersin-5inci-bolge-karayolu-isleri-yapim-ihalesi