İLAN
MERSİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

A- 1 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
Sıra No İlçe Mahalle Ada No Parsel No Hazine Hissesi Taşınmaz Yüzölçümü (m2) Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedeli(TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 Mezitli Kuyuluk -- 1969 Tam 698,00 Tarla İmarlı Boş 495.000,00 123.750,00 22.10.2021 09:00

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen 1 adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile; hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Yeni Mahalle 5307 Sokak No: 8/A'da bulunan hizmet binası 3.kat 63 numaralı 3 Ocak Milli Emlak Müdürü Makam Odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Geçici Teminat Bedelinin İhsaniye, Kuvayi Milliye Cd. No:78, 33050 Akdeniz/Mersin adresinde bulunan Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya (Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir) "Not:Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istediği taşınmazın mahalle, ada, parsel, Blok No, Bulunduğu Kat, Bağımsız Bölüm No. numarasının da belirtilmesi önem arz edecektir."
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah İl muhaberi) ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Adres Beyanı)
c) Gerçek kişiler için (T.C. Kimlik Numarasını İçeren)Nüfus Kayıt Örneği veya aslı komisyona ibraz edilmek şartıyla arkalı-önlü Nüfus Cüzdan fotokopisi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname,
d)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesini vermeleri zorunludur.

3- İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri, ihale başlama saatine kadar, ihalenin yapılacağı adres olan Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Yeni Mahalle 5307 Sokak No: 8/A'da bulunan hizmet binası 3. kat 63 numaralı 3 Ocak Milli Emlak Müdürü Makam Odasında teşekkül edecek İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir.

5- Mülkiyeti Hazineye ait Taşınmazlarının Satış bedelleri üzerinden KDV alınmayacaktır. 4706 sayılı Kanun uyarınca satışı yapılacak Hazine taşınmazlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmayacaktır.

6-Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre taksitlerde ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir.

7-Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiç bir sorumluluk yüklenmez.

8- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

9- Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir.

10- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11-Türkiye Genelindeki ihale bilgileri (satış/kira/irtifak/yatırım teşvik/arsa karşılığı okul/diğer ilanlar); www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından görülebilir. Bu ihaleye ait bilgiler; İl Müdürlüğümüzün www.mersin.csb.gov.tr adresinde Duyurular bölümünden takip edilebilir. Ayrıca Mersin Milli Emlak Daire Başkanlığının (0324)2372705 no.lu telefondan bilgi alınabilir.
İLAN OLUNUR