Mezitli Belediyesi’nin 2022 yılına ilişkin Sayıştay denetim raporu Sayıştay’ın resmi internet adresinde yayınlandı.

Denetim sonuçlarının açıklandığı raporda Mezitli Belediyesi ile birçok olumsuzluk rapora yansıdı.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI YOK

Sayıştay denetçilerinin hazırladığı raporda, Mezitli Belediyesi’nde Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikasının belirlenmediğinin altı çizilerek hassas görevlere ilişkin prosedürlerin belirlenmediği kaydedildi.

MEVZUATTA OLMAYAN UNVANLARA GÖREVLENDİRME YAPILMIŞ

Raporda Mezitli Belediyesi’nde İdare iç kontrol riskleri belirlenmediği, risklerin değerlendirilmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığı, İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmadığı, İdare tarafından yapılan yetki devirleri yazılı olarak belirlenmediğinden mevzuata uygun olmadığı belirtildi.
 
İdarede yapılan görevlendirmelerde, görevlendirmeler farklı kişiler arasında dağıtılmamış olup, "görevler ayrılığı" prensibine aykırı olarak bir kadroda mevzuatta olmayan unvanlarda görevlendirme yapılarak birden fazla kişinin yetkili kılındığı uygulamaların olduğunun altı çizilerek iİdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetlerinin belirlenmediği kaydedildi.

İÇ DENETİM BİRİMİ YOK

Yayınlanan raporda Mezitli Belediyesi’nde Ön mali kontrol sistemi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’a uygun olarak kurulmadığı belirtilerek Kamu idaresinin ön mali kontrol yönergesinin mevcut olmadığına işaret edildi.

Raporda tüm birimleri tarafından iç kontrol sistemi, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulamaması nedeniyle değerlendirilemediğini vurgu yapılarak Kamu İdaresinde iç denetim birimi kurulmadığı bu nedenle İç denetim biriminin iç kontrol sistemine ilişkin denetim çalışmasının olmadığının altı çizildi. 

KIDEM TAZMİNATLARI İÇİN KARŞILIK AYRILMAMIŞ

Raporda Mezitli  Belediyesi’nde çalışan işçilere ödenecek kıdem tazminatı için karşılık ayrılmadığı sonuç olarak, kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmaması ve muhasebeleştirilmemesi sebebiyle, İdarenin 2022 yılı bilançosunda Borç ve Gider karşılıkları hesap grubunun, tam, doğru ve gerçeğe uygun tutarları raporlayamadığı belirtildi.

AYLARCA SAYIŞTAYA BİLGİ VERİLMEMİŞ

Mezitli Belediyesi’nin Sayıştaya verilmesi gereken defter, mali tablo ve belgelerin aylarca kuruma gönderilmediği raporda ortaya çıktı.

Her ay Sayıştaya veri göndermesi gereken Mezitli Belediyesi’nin 2022 yılında tam 7 ay boyunca veri göndermediği, ilk verinin 21 Temmuz 2022 tarihinde gönderildiği rapora yansıdı.

Mezitli Belediyesi ise bu sorunun sistemsel bir hatadan kaynaklandığını belirterek bundan sonra gerekli teyitlerin sağlanarak hassasiyetin gösterileceğinin ifade edildiği kaydedildi.

ARAÇ KİRALAMALARI DOĞRUDAN TEMİNLE YAPILMIŞ

Sayıştayın raporunda Mezitli Belediyesi tarafından yapılan bazı hizmet alımlarının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen temel ihale usulleri olan açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilmesi gerekirken kısımlara bölmek suretiyle doğrudan teminle gerçekleştirildiğinin görüldüğü kaydedildi.

Raporda 9 araç için doğrudan teminle alınan araçların toplam 690 Bin 768 TL’ye mal olduğu aynı nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünerek yapılmasının 4734 Sayılı Kanun’un temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ifade edildi.

DOĞRUDAN TEMİNLER EKAP’A KAYDEDİLMEMİŞ

Sayıştay raporuna göre, Mezitli Belediyesinin doğrudan teminle yapılan mal/hizmet alımı ile yapım işlerinde Elektronik Kamu Alım Platformuna (EKAP) gerekli kayıtların yapılmadığının görüldüğü belirtildi. 

İdarenin doğrudan teminleri EKAP’a kaydetmemesi, mali yıl içerisinde Kanun’un 21 ve 22’nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılan toplam harcama tutarının EKAP verileri ile elde edilememesine sebep olduğundan belirtilen işlemin yapılmamasının mevzuata uygun olmadığının altı çizildi.

BAZI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA SÖZLEŞME YAPILMAMIŞ

Denetim raporuna yansıyan Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesine göre doğrudan temin usulü ile yapılan ve gerçekleştirilmesi belli süreyi kapsayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin bazılarında yüklenici ile idare arasında sözleşme düzenlenmediğinin görüldüğü belirtildi.

BAZI ÖDEMELERDE VERGİ BORCU SORGULAMASI YAPILMAMIŞ

Raporda Mezitli Belediyesi’nin mevzuatta belirlenmiş olan bazı ödemelerde vadesi geçmiş vergi borcu sorgulamasının yapılmadığının tespit edildiği kaydedilerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlara, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 5.000 liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu getirildiği ancak yapılan incelemede mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 5.000 liranın üzerinde yapılan bazı ödemeler sırasında hak sahiplerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılmadan ödeme yapıldığının görüldüğü belirlendi.

2017 YILINDA BERİ TAŞINMAZ KAYITLARI TAMAMLANMAMIŞ

Denetim raporunda idarenin 2022 yılı taşınmaz işlemlerinin incelenmesi neticesinde ise idarenin mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların, 31/12/2017 tarihine kadar bitirilmesi gereken çalışmaların tamamlanamadığı, dosya sisteminin oluşturulamadığı, taşınmaz form ve icmal cetvellerinin düzenlenemediği, tam ve doğru olarak muhasebeleştirilemediğinin tespit edildiğinin altı çizildi.

GENEL KOORDİNATÖR ADI ALTINDA PERSONEL GÖREVLENDİRİLMİŞ

Sayıştayın raporunda Mezitli Belediyesi’nde, Belediye başkanı oluruyla; mevzuatta yeri olmayan ancak uygulamada hiyerarşik olarak müdür veya şef gibi yönetici kadrolarıyla aynı konuma denk gelen ‘’Genel Koordinatör’’ unvanıyla kadrosu sözleşmeli olan personel görevlendirildiği bu kişilerin ihale yetkilisi olarak bazı işlemlere imza attığı, birim yetkilisi sıfatıyla taşınır talep ettiği ve bazı ödeme emri belgelerine gerçekleştirme görevlisi olarak imza attığı tespit edilmiştir.

ÇEVRE VE TEMİZLİK VERGİSİ TAHAKKUKLARI EKSİK YAPILMIŞ

Mezitli Mahalle Muhtarları ve Cep Telefonları Mezitli Mahalle Muhtarları ve Cep Telefonları

Raporda Mezitli Belediyesi’nin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; Çevre ve Temizlik Vergisinin eksik tahakkuk ettirildiğinin tespit edildiğine dikkat çekilerek belediyeden alınan verilere göre kurumun yetki ve görev sınırları içinde 2022 yılı sonu itibarıyla 4 Bin 511 adet işyerinden İşyeri Açma İzni Harcı alındığı ancak işyerlerine ilişkin Çevre Temizlik Vergisi aktif mükellef listesinde ise 956 aktif işletme olduğu görüldüğü kaydedilerek idarece tam bir tespit yapılmadığından bu verilerden hareketle, işyeri çevre temizlik vergisi mükellefiyeti bulunan iş yerlerinden bazıları için asgari 3 Bin 555 işyeri için ÇTV tahakkukunun yapılmadığı ve bu nedenle belediyenin gelir kaybının olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

2021 YILINDAKİ DENETİMDE YAPILMASI GEREKENLER BİLE YAPILMAMIŞ

Raporda 2021 yılında yapılan denetimde yapılması gereken listesinde yer alan kiraya verilen taşınmazların muhasebe kayıtlarında takip edilmemesi, taşınır mallara ilişkin muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulmaması ve doğru bir şekilde mali tablolara yansıtılmaması, taşınmaz kayıt işlemlerinin tamamlanmaması, bilançoda yer alan maddi duran varlıklar hesap grubunun mevzuata uygun muhasebeleştirilmemesi ve mali tablolara yansıtılmaması,kıdem tazminatı karşılığı hesabının kullanılmaması sorunlarının düzeltilmediği için tekrar bulgu konusu yapıldığı kaydedildi.

Editör: Mersin Radikal