MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI


Aşağıda nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 4 adet Balık Satış Standının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (açık artırma) aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Mezitli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) kira ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 11/11/2021 günü saat 12:00’ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN:
Mahallesi Mevkii No Cinsi (M²) Yıllık Muh. Bedel G.Teminat Gün Saat Süresi
1- Akdeniz Mah. Yaşar Doğu Cad. 36A Balık Satış Standı 32 24.000,00TL 720,00TL 11/11/2021 14:10 3 yıl
2- Akdeniz Mah. Yaşar Doğu Cad. 36B Balık Satış Standı 32 24.000,00TL 720,00TL 11/11/2021 14:25 3 yıl
3- Akdeniz Mah. Yaşar Doğu Cad. 36C Balık Satış Standı 32 24.000,00TL 720,00TL 11/11/2021 14:40 3 yıl
4- Akdeniz Mah. Yaşar Doğu Cad. 36D Balık Satış Standı 32 24.000,00TL 720,00TL 11/11/2021 14:55 3 yıl

İhaleye ilişkin şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

  1. T.C. vatandaşı olmak
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  3. İkametgah belgesi (E-Devlet’ten, muhtardan veya nüfus müdürlüğünden)
  4. %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.
  5. Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
  6. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
  7. Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)
  8. Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü
  9. 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/864650/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/mezitli-belediye-baskanligi-ndan-4-adet-balik-satis-standi-kiraya-verilecektir